Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Teika”

Vadītāja: Indra Nolendorfa
Tālrunis: 29126816
E–pasts: indra.nolendorfa@gmail.com

Stendes tautas nams

stende_teika_2_1

Nodarbību laiks: katru otrdienu un ceturtdienu 19.30 –22.00

Tā  kā Stendes tautas nama skatuve sava izmēra dēļ nav īsti piemērota deju kolektīva mēģinājumiem, tad mēģinājumu procesā tiek izmantota Virbu kultūras nama skatuve.
1988. gadā tika atjaunots kādreizējais tautas deju kolektīvs “Teika”, kam 1960. gada 22. jūlijā ar Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas un Latvijas PSR Arodbiedrību republikāniskās padomes prezidija Lēmumu par ilggadēju teicamu darbu, augstvērtīgu māksliniecisko izpildījumu un aktīvu sabiedrisko darbību tika piešķirts Tautas deju ansambļa nosaukums un turpmāk tika noteikts kolektīvu saukt par Stendes kultūras nama Tautas deju ansambli “Teika”. Toreiz ansambli vadīja leģendārs Talsu rajona kultūras darbinieks Jānis Pudžs. Pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā kolektīva darbība apsīka, bet 1988. gadā kolektīva vadību pārņēma Zita Zača, kura vadīja kolektīvu līdz 2009. gada februārim, kad viņas vietā stājās Liene Konopacka. Patlaban “Teika” ir stabils “E” grupas kolektīvs, kas skatēs iegūst pelnītus I pakāpes vērtējumus.
Kolektīvs aktīvi koncertē –tie ir koncerti gan mūsu novada robežās, gan arī deju darbnīcas Vohmā, Igaunijā. Stendē notikusi arī deju kolektīvu darbnīca, kad Agris Daņiļevičs sniedza savu meistarklasi un iestudēja jaunu deju.