Publiskās apspriešanas

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar Talsu novada domes 14.02.2020. lēmumu Nr.77 (sēdes protokols Nr.5, 5.punkts) “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Krokusiņi” Vandzenes pagastā, Talsu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” no 24.02.2020. līdz 23.03.2020. publiskajai apspriešanai ir nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Krokusiņi”, Vandzenē, Talsu novadā 1. redakcija. Lokālplānojuma risinājumi paredz grozīt Talsu novada teritorijas plānojumu un mainīt funkcionālo zonējumu robežas, paredzot tajā izglītības un zinātnes iestāžu apbūves veidošanu.

Ar lokālplānojuma 1.redakciju publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā Kareivju ielā 7, 401.kabinetā/1. korpusā Talsos darba laikā un Vandzenes pagasta pārvaldē “Pagastmājā”, Vandzenē darba laikā, kā arī interneta vietnē www.talsi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 03.03.2020. plkst. 17.00 “Rezidencē”, Vandzenē, Vandzenes pagastā, Talsu novadā.

Priekšlikumi līdz 23.03.2020. iesniedzami (vai nosūtāmi pa pastu) Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, vai arī sūtāmi elektroniski – pasts@talsi.lv.
Jautājumu vai apmeklētāju pieņemšanas laika saskaņošanas gadījumā sazināties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju, Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv, tel. 22018236, adrese: Kareivju iela 7, 401.kabinets/1. korpuss, Talsi, Talsu nov., LV-3201.