Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

Pašvaldība turpina dalību pilotprojektā “Metodikas sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām aprobēšanu”

Sadarbībā ar Labklājības ministriju un ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu turpinās pilotprojekta “Metodikas sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām aprobēšanu” īstenošana, kurā piedalās sociālā darbiniece no Talsu novada Sociālā dienesta. 2020. gada janvārī un februārī ir notikušas klātienes apmācības, kurās projekta dalībnieki apguva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām. Apmācības pasniedza dažādas jomas speciālisti (t.sk. psihologi, psihoterapeiti, narkologs u.c.), nodarbībās strādāts grupu darbs, lomus spēles, kuras laikā praktiski pielietotas dažāda veida metodikas noteikto mērķgrupu vajadzībām. Apmācību laikā dalībniekiem tiek papildinātas zināšanas par motivētas intervēšanas pamatiem, kā arī dotas pamatzināšanas nodarbību satura izveidei, lai tās atbilstu mērķgrupas interesēm, vēlmēm un vajadzībām.

2020. gada martā notika praktiskais darbs, kad sociālā darbiniece pilotprojekta ietvaros strādāja ar atkarīgo personu, darbā izmantojot jau iegūtās zināšanas. Sociālā darbiniece pamato, ka iegūtas zināšanas pilotprojektā ir ļoti labs ieguldījums un resurss sociālā darbinieka profesionālās kompetences celšanā darbā ar noteikto mērķgrupu.

Ņemot vērā, ka ar 2020.gada 12. martu valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, kas ir kavējis pilotprojekta norises gaitu, lai izpildītu pilotprojektā noteiktos uzdevumus un sasniegtu tā mērķi, pilotprojekta darbība ir pagarināta līdz 2020. gada 30.aprīlim.

2.12.2019.

Pašvaldības iesaistās pilotprojektā “Metodikas sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām aprobēšanu”

No 2019. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 31. martam sadarbībā ar Labklājības ministriju un ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu ir sākusies pilitprojekta “Metodikas sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām aprobēšanu” īstenošana, kurā piedalās sociālie darbinieki no dažāda lieluma novadu (iedzīvotāju skaita ziņā) pašvaldībām un no republikas pilsētām, ņemot vērā sociālo dienestu izteikto vēlmi piedalīties, kā arī metodikas izstrādātāju – ekspertu un Laklājības Ministrijas ieteikumus, t.sk. Talsu novada pašvaldība. Pilotprojekta laikā Talsu novada pašvaldības sociālais darbinieks piedalīsies apmācībās, kurās laikā tiks iegūtas profesionālas zināšanas darbā ar noteiktām mēķgrupām, kuras varēs pielietot ikdienas darbā. Apmācību programmas apjoms ir 88 stundas, apmācības tiek plānotas četros posmos, no kuriem divi apmācību posmi jau ir apgūti – norises laiks šiem apmācību posmiem bija 2019. gada oktobris un 2019. gada novembris.

Pilotprojekta mērķis ir nodrošināt “Metodiskā materiāla sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām” aprobāciju reālā sociālā darba praksē un klātienes apmācības vismaz 15 pasūtītāju noteikto pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem, t.sk. Talsu novada pašvaldības sociālajam darbiniekam.

Pielotprojekta galvenie uzdevumi ir:

  • Aprobēt praksē izstrādāto materiālu “Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām”;
  • Aprobēt praksē izstrādāto klātienes apmācību programmu;
  • Īstenot klātienes apmācību kursu, kuru laikā pašvaldību sociālajiem darbiniekiem tiek sniegts nepieciešamais atbalsts viņu ikdienas darbā ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām.

Pēc apmācībām Talsu novada pašvaldības sociālā dienesta sociālais darbinieks iegūtās zināšanas izmantos darba praksē, kā arī sniegs atbalstu un profesionālās zināšanas kolēģiem.


3.12.2019.

Pilotprojekts: “Metodikas izstrādi darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem”.

Talsu  novada pašvaldība kā Labklājības ministrijas sadarbības partneris ir iesaistījusies ESF Projektā nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”. Tajā paredzēti vairāki pilotprojekti sociālā darba metodiku izstrādei darbam ar dažādām klientu grupām.

Viens no pilotprojektiem, kurā piedalījās Talsu novada pašvaldības sociālā dienesta sociālā darbiniece bija “Par metodikas izstrādi darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem”,  laika posmā no 01.10.2018. līdz 29.03.2019.

Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Iesaiste pilotprojektā “Par metodikas izstrādi darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem” paredzēja klātienes apmācību apmeklēšanu 92 stundu apjomā, kā arī metodiskā materiāla aprobēšanu reālā praksē ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (personas ar GRT).

Pilotprojektā iesaistījās Talsu novada pašvaldības sociālā dienesta darbiniece Gunta Vilne, kura savas iegūtās zināšanas pielieto praksē, kā arī sniedz atbalstu un zināšanas savas kompetences ietvaros kolēģiem , lai darbs ar noteikto mērķgrupu būtu efektīvāks.