Dienas centra pakalpojums

Kādās situācijās piešķir pakalpojumu?Saturīga brīvā laika pavadīšanai pirmspensijas un pensijas vecuma personām un citām mazaizsargātu personu grupām.
Kas ir tiesīgs saņemt pakalpojumu?Personas pirmspensijas un pensijas vecumā un citu mazaizsargātu personu grupas.
Ko pakalpojums nodrošina?  Tematiskas tikšanās, izglītojošas lekcijas, praktiskās nodarbības pulciņos, kultūras un atpūtas pasākumu apmeklēšanu, preses izdevumu pieejamību, ekskursijas, pārgājienus, domubiedru tikšanās, nepieciešamības gadījumā sociālā darbinieka konsultācijas.
Kas var saņemt pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem?Pakalpojums ir bez maksas
Kāds ir pakalpojuma saņemšanas ilgums?Bez termiņa
Kur interesēties? Interesēties pie dienas centra vadītāja Melita Valdemāre – Talsos, Lielajā ielā 27, vai pa tālr. 63224655; mob. 28692688
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu? Pieteikties personīgi dienas centrā Talsos, Lielajā ielā 27.
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?Talsu novada pašvaldības saistošie noteikumi 17.12.2009. Nr. 59 “Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā”.