Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām

Kādās situācijās piešķir pakalpojumu?
 • personai, kurai nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu;
 • personai, kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ;
 • personai atveseļošanās periodā;
 • personai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • personai krīzes situācijā.
Kas ir tiesīgs saņemt pakalpojumu?Talsu novadā deklarētās personas, kurām ir Talsu novada sociālā dienesta lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu.
Sociālā dienesta sociālais darbinieks izvērtēs nepieciešamību saņemt pakalpojumu, un to vai šis pakalpojums personai ir piemērotākais.
Ko pakalpojums nodrošina?  

Pakalpojums nodrošina terminētu diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pagaidu dzīvesvietu.
Pakalpojums ietver:

 • personisko aprūpi un higiēnu;
 • pozicionēšanu un pārvietošanu;
 • klientu ēdināšanu, atbilstoši personas veselības stāvoklim;
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klientam pēc individuāla sociālā rehabilitācijas un sociālās aprūpes plāna;
 • pašaprūpes un sociālo prasmju uzturēšanu un/vai attīstīšanu;
 • orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguvi vai atjaunošanu;
 • pastaigas ar pavadoni (ja nepieciešams pavadonis);
 • tehniskos palīglīdzekļu nodrošināšanu;
 • ārsta uzraudzību un medikamentozās terapijas ordinēšanu un korekciju;
 • asinsspiediena, pulsa un temperatūras regulāru kontroli;
 • glikometrijas veikšana (cukura diabēta slimniekiem);
 • ārstējošā ārsta nozīmētās uzturošās terapijas veikšanu pakalpojuma saņemšanas laikā;
 • perorālo medikamentu sadali, atsāpināšanu, tai skaitā, injekcijas;
 • ģimenes ārsta vai speciālista izrakstīto kompensējamo medikamentu sadali un lietošanas kontroli;
 • izgulējumu profilaksi un virspusēju ārējo brūču (trofiskās čūlas, izgulējumi, apdegumi) ārstēšanu;
 • enterālo barošanu caur zondi;
 • inkontinences līdzekļu lietošanu un nomaiņu;
 • fizikālās terapijas procedūras;
 • ārstniecisko fizkultūru (pēc ārsta norādījumiem) un apmācību tehnisko palīglīdzekļu lietošanā;
 • mākslīgās atveres ikdienas aprūpi;
 • transporta pakalpojumus.
Kas var saņemt pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem?

Ga­dī­ju­mos, kad klients ne­spēj veikt sa­mak­su par aprūpes pa­kal­po­ju­miem, to veic viņa apgādnieki, sa­ska­ņā ar Latvijas Republikas Ci­vil­li­ku­mu.
Pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem var saņemt:

 • persona, kurai noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam un kurai nav likumīgu apgādnieku, vai kura saskaņā ar Civillikumu nesaņem nepieciešamo aprūpi no tās apgādniekiem;
 • persona, kuras vienīgais apgādnieks vai apgādnieki vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi.

!!! Pakalpojums par pašvaldības līdzekļiem netiek nodrošināts personām, kuras saņem valsts noteikto pabalstu invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana.

Kāds ir pakalpojuma saņemšanas ilgums?
 • Ja pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem, minētais pakalpojums personai tiek nodrošināts līdz 30 dienām kalendārajā gadā.
 • Sociālajam dienestam ir tiesības personai pagarināt pakalpojuma saņemšanas termiņu līdz 60 dienām kalendārajā gadā, ja pakalpojumu klientam nav iespējams aizstāt ar citu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā vai institūcijā.
Kur interesēties? Interesēties pie Talsu novada Sociālā dienesta sociālās darbinieces Nadeždas  Dziemidovas – Talsos, Kareivju ielā 7, 104.kab. (otrdien 9-12 un 13-18 ceturtdien 9-12 un 13-16) vai pa tālr. 63237678 mob. 29491938, vai attālinātos klientu pieņemšanas punktos Talsu novada administratīvajā teritorijā.
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu? 

Lai saņemtu pakalpojumus, personai vai viņas likumiskajam pārstāvim:

 • jāvēršas Talsu novada sociālajā dienestā, iesniedzot šādus dokumentus:
  • iesniegumu (noteikta parauga veidlapa);
  • primārās veselības aprūpes ārsta izraksta „Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīta pakalpojuma nepieciešamība un kontrindikāciju neesība pakalpojuma saņemšanai (izraksta derīguma termiņš – 6 mēneši).
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • sociālais darbinieks sagatavo personas vajadzību novērtējumu (par funkciju traucējumiem, tehnisko palīglīdzekļu lietošanu, ēšanu, dzeršanu, pārvietošanos/kustīgumu, ģērbšanos, rūpēm par izskatu, personisko higiēnu, mazgāšanos (vannā/dušā), tualetes lietošanu, orientēšanos telpā un laikā, saskarsmi, uzvedību, konfliktu risināšanu);
 • sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu;
 • sociālais darbinieks informē personu par pieņemto lēmumu.
Kāda ir maksa par pakalpojumu? 
 • Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, pakalpojumu nodrošina par 19,90  eiro vienai personai par vienu diennakti.
 • Klients vai viņa apgādnieks par saņemto īslaicīgas aprūpes pakalpojumu maksā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
 • Ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par īslaicīgas aprūpes pakalpojumu, minētā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?Talsu novada pašvaldības saistošie noteikumi 17.12.2009. Nr. 59 “Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā”.
Lēmuma pieņemšanas termiņš Sociālais dienests 10 darbdienu laikā, pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Kas ir pakalpojuma sniedzējs?Pakalpojumu sniedzēji:
* Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, pakalpojuma sniegšanas vieta – Brīvības iela 51, Stende, Talsu novads;

* Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene” – “Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads