Sociālā atbalsta pakalpojumi

Kādās situācijās piešķir pakalpojumu?Pakalpojums tiek nodrošināts, lai sniegtu atbalstu riska vai augsta riska ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanai, gadījumos, kad vecāki nepietiekami nodrošina bērna vajadzības Pakalpojums tiek nodrošināts personām, kuru aizgādībā ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem Pakalpojums tiek nodrošināts
jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, iestājoties pilngadībai.
Kas ir tiesīgs saņemt pakalpojumu?Personas, kurām, nodrošinot bērna ikdienas aizgādību, ir nepietiekamas sociālās iemaņas, prasmes bērnu aprūpē un audzināšanāBērni ar īpašām vajadzībām
Bērni ar uzmanības traucējumiem un mācīšanās grūtībām
Jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās
Ko pakalpojums nodrošina?  Atbalsta personas mājas vizītes, kurās tiek sniegtas zināšanas un praktiskās iemaņas par bērna attīstību un audzināšanu.Montessori individuālās un grupu nodarbības
Mūzikas individuālās nodarbības
Smilšu terapijas individuālās un grupu nodarbības
Fizioterapeita individuālās nodarbības
Ergoterapeita individuālās nodarbības
Atbalsta personas mājas vizītes,
kurās tiek sniegtas zināšanas un praktiskās
iemaņas sadzīves organizēšanā.
Kas var saņemt pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem?Personas, kurām, nodrošinot bērna ikdienas aizgādību, ir nepietiekamas sociālās iemaņas, prasmes bērnu aprūpē un audzināšanāPersonas, kuru aizgādībā ir bērni ar funkcionāliem traucējumiemPersonas pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās
Kur interesēties? 105.kab. sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Solvita Laure
(pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18)
Tālr. 63220858; mob.25634611
106.kabinets sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Talsos Ginta Šmite
(pirmdien, ceturtdien 9-12 un 13-16, otrdien 9-12 un 13-18)
mob.29264626
vai pilsētu/pagastu pārvaldēs pie sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu? Ja personai nepieciešami sociālā atbalsta pakalpojumi,
tā vēršas sociālajā dienestā, kurš lemj par pakalpojuma piešķiršanu, pamatojoties uz izvērtējumu par pakalpojuma nepieciešamību.
Kāda ir maksa par pakalpojumu? Sociālā atbalsta pakalpojumi ir bez maksas
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?Talsu novada pašvaldības saistošie noteikumi 17.12.2009. Nr. 59 “Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā”.
Kas ir pakalpojuma sniedzējs?Atbalsta personas pēc individuāli noslēgtā pakalpojuma līgumaNodibinājums „Ģimeņu un bērnu attīstības centrs Brīnumiņš”