Specializētā autotransporta pakalpojums

Kādās situācijās piešķir pakalpojumu?Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personas ar funkcionāliem traucējumiem, kuras patstāvīgi nespēj izmantot sabiedrisko transportu, nokļūšanu nepieciešamajā vietā un veicināt šo personu pilnvērtīgāku funkcionēšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Brauciena mērķi tiek noteikti prioritārā secībā.
Krīzes vai ārkārtas situācijā (stihiska nelaime, iepriekš neparedzami apstākļi) autotransporta pakalpojumu var izmantot ģimene (persona), ja radušos apstākļu dēļ, tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.
Kas ir tiesīgs saņemt pakalpojumu?Trūcīgas personas un maznodrošinātas personas. Bērns, kura ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam.
Ko pakalpojums nodrošina?  Palīdzību personai iekļūt un izkļūt no transportlīdzekļa, veikt pasākumus personas drošībai pārvadāšanas laikā.
Personas un tās pavadoņa transportēšanu, izņemot personas, kuras ir transportējamas guļus stāvoklī.
Personas gaidīšanu pie ārstniecības vai citas iestādes.
!!! Personai, kura izmanto autotransporta pakalpojumus, jānodrošina personīgais pavadonis, kas sniedz palīdzību personai iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas un ārstniecības vai citas iestādes.
Kas var saņemt pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem?Trūcīgas personas – kalendārā gada laikā ar kopējo nobraukto kilometru skaitu, kas nepārsniedz 480 kilometrus. Maznodrošinātas personas – kalendārā gada laikā ar kopējo nobraukto kilometru skaitu, kas nepārsniedz 400 kilometrus. Bērns, kura ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, nokļūšanai turp un atpakaļ līdz tuvākajai izglītības iestādei, kura var nodrošināt bērna veselības stāvoklim atbilstošu programmu.
Kur interesēties? Interesēties pie Talsu novada sociālā dienesta sociālās darbinieces darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Lauras Grīvas – Talsos, Kareivju ielā 7, 109.kab. (otrdien 9-12 un 13-18  ceturtdien 9-12  un 13-16 )
mob. 26310126
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu? Pirmoreiz pieprasot autotransporta pakalpojumu, persona iesniedz: iesniegumu un invaliditāti apliecinošu dokumenta kopiju un primārās veselības aprūpes ārsta izsniegtu izziņu (veidlapa 027/u, kurā tiek norādīta nepieciešamība personai izmantot specializēto autotransportu, veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamība, veselības aprūpes iestāde, kas jāapmeklē un apmeklējuma laiks).
!!! Atkārtota pakalpojuma pieprasījuma gadījumā, persona ar kustību traucējumiem var pieprasīt pakalpojumu telefoniski.
Kāda ir maksa par pakalpojumu? Talsu novada pašvaldības iedzīvotājiem
Pārvadājums: 1 kilometrs EUR 0.62
Pārvadājums ārpus darba laika: 1 kilometrs EUR 1.24
Pārvadājums personām ar invaliditāti un pensionāriem
(uzrādot apliecību): 1 kilometrs EUR 0.31
Citu pašvaldību iedzīvotājiem
Pārvadājums: 1 kilometrs EUR 1.24
Pārvadājums ārpus darba laika: 1 kilometrs EUR 2.48
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?Talsu novada pašvaldības saistošie noteikumi 17.12.2009. Nr. 59 “Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā”.
Lēmuma pieņemšanas termiņš Sociālais dienests 10 darbdienu laikā, pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Kas ir pakalpojuma sniedzējs?Talsu novada Sociālais dienests