Gruntsūdens kvalitātes novērtējums Strautu ielā 13, Talsi