Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi un telpiskās attīstības perspektīva rakstiskā un grafiskā veidā. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija izstrādāta laika periodam līdz 2030.gadam. Telpiskās attīstības perspektīva nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā arī nosaka un shematiski attēlo vietējās pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pamats Talsu novada pašvaldības attīstības programmas prioritāšu, rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai un teritorijas plānojuma izstrādei.