Teritorijas plānojums

Talsu novada administratīvajā teritorijā prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus nosaka Talsu novada teritorijas plānojumu, Talsu novada domes 2015.gada 14.maija saistošie noteikumi Nr. 15 „Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.