Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Talsu novadā

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Talsu novadā, ELFLA, Projekta Nr. 17-08-A00403-000074
Projekta īstenotājs
Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists
Aija Svarinska, 25740309
Atbildīgās un sadarbības iestādes
Lauku atbalsta dienests
Darbu veicēji
Projektētāji – SIA “Pro Akva”
Būvuzņēmējs – SIA “Talsu meliorators”,
Būvuzraugs – Uldis Mednis
Mērķi un uzdevumi
Uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Plānotās darbības nodrošinās pieguļošo lauksaimniecības un meža zemju lieko ūdeņu novadīšanu un tiks atjaunota infrastruktūra, kas veicinās lauksaimniecības attīstību.
Īss projekta kopsavilkums
Ģibuļu pagasta teritorijā pašvaldības koplietošanas novadgrāvja N-6 atjaunošanas darbu laikā plānots:

1) meliorācijas sistēmu pārtīrīšana, transportēšana un līdzināšana aptuveni 10300 m³ apmērā,
2) sedimentācijas baseina ierīkošana,
3) drenu izteku atjaunošana 32 gb.,
4) caurteku Ø > 1,2m izbūve 27m,
5) krūmu novākšana 1,38 ha,
6) kājnieku laipas izbūve L=12m 1gb.

Strazdes pagasta teritorijā pašvaldības koplietošanas novadgrāvja N-1 atjaunošanas darbu laikā plānots:

1) grunts rakšana un līdzināšana 9050 m³ apmērā,
2) Strazdes parka dīķa grunts tīrīšana 4697,7 m³ apmērā,
3) drenāžas ierīkošana 1855 m apmērā,
4) piecu aku un meniķa demontāža un jaunu izbūve,
5) 3 caurteku tīrīšana un remonts,
6) labiekārtošanas darbi.

Finansējums
Projekta kopējās izmaksas: 290 763,65 EUR,
ELFLA jeb publiskais finansējums – 140 455,28 EUR,
Pašvaldības līdzfinansējums 150 308,37 EUR.
Īstenošanas laiks
09.04.2018.- 31.03.2020.