Dari Talsu novadam

Talsu novada pašvaldība reizi gadā izsludina biznesa ideju konkursu „Dari Talsu novadam”. Pretendēt uz pašvaldības finansiālu atbalstu var gan esošie novada uzņēmēji, gan tādi, kuri vēl tikai plāno īstenot biznesa idejas. Lai veicinātu uzņēmējdarbību un ieguldītu ilgtspējīgā novada attīstībā, šogad pašvaldība konkursam piešķīrusi 15 000 eiro. 

„Dari Talsu novadam” ir iespēja konkursa kārtībā no pašvaldības saņemt „starta kapitālu” uzņēmuma dibināšanai vai attīstībai. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Talsu novadā, atbalstot esošos komersantus un veicinot jaunu uzņēmumu veidošanos. Pērn izsludinātajā konkursā atbalstīti 7 komersanti.

Finansējumu var piesaistīt virknei aktivitāšu:

 • iekārtu, materiālu un instrumentu iegādei;
 • informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju risinājumu iegādei un izstrādei;
 • ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju un citu pieslēgumu izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
 • informatīvo materiālu iespiešanai un izplatīšanai;
 • mārketinga pasākumu īstenošanai;
 • uzņēmuma produkcijas izstrādei;
 • specifiskām darbaspēka apmācībām;
 • pirmreizējām izmaksām, kas saistītas ar telpu iekārtošanu un inventāra iegādi;
 • ražošanas ēku būvniecībai, ieskaitot tehniskās dokumentācijas sagatavošanu.

Pašvaldības atbalsta apjoms viena pretendenta idejai ir 50% no minētajām attiecināmajām izmaksām, atbalsta summai nepārsniedzot 2500 eiro. Kopumā šā gada budžetā pašvaldība paredzējusi 15 000 eiro lielu finansējumu konkursā pieteikto ideju atbalstam.

Piedalīties konkursā var gan esošie komersanti, kas nodarbina ne vairāk kā 10 cilvēkus, gan arī fiziskas personas, kas iegūto finansējumu ieguldīs uzņēmējdarbības uzsākšanā. Lai saņemtu atbalstu, pretendentam jāizpilda vismaz viens no nosacījumiem:

 • jārada vismaz viena jauna pilna laika darbavieta vai jāsaglabā esoša darbavieta;
 • jāattīsta saimnieciskā darbība;
 • jāveido jauns produkts vai pakalpojums;
 • iepriekš jābūt piesaistītam papildu finansējumam (ES finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas) vai tas jāizdara sešu mēnešu laikā no konkursa pieteikuma iesniegšanas brīža;
 • jānodarbojas vai plāno uzsākt produkcijas vai pakalpojumu eksportu;
 • ievieš jaunas tehnoloģijas.

Kā pieteikties?

Lai pieteiktu savu biznesa ideju, jāaizpilda konkursa pieteikuma veidlapa (1.pielikums), kā arī jāsagatavo pārējā konkursa nolikumā prasītā informācija:

Visu nepieciešamo informāciju var saņemt, sazinoties ar uzņēmējdarbības koordinatori Ingu Bumbuli (Talsi, Kareivju iela 7, 1. korpuss, 4.stāvs, e-pasts: inga.bumbule@talsi.lv; tālr.: 29124752). Pieteikumi jāiesniedz līdz 30. jūnijam Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsos, Kareivju ielā 7, kā arī jānosūta elektroniski pa e-pastu uz adresi daritalsiem@talsi.lv.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI