Līdzfinansējums vēsturisko ēku atjaunošanai

Talsu novada pašvaldība izsludina atklātu projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.

No 2020. gada 1. aprīļa var iesniegt pieteikumus Talsu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu „Talsu pilsētas vēsturiskais centrs”, „Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs” un „Valdemārpils pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.

Pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt līdz 2020. gada 6. maijam elektroniski nosūtot pa e-pastu pasts@talsi.lv un iesniedzot personīgi līdz plkst. 15.00, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai atsūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu vai ar kurjeru uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads LV–3201. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam datumam plkst.15.00.

Ņemot vērā, ka ar Ministra kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” ir izsludināta ārkārtēja situācija līdz 2020. gada 14. aprīlim, kā arī, ja  šis termiņš tiks pagarināts, lūdzam iesniegt pieteikumu un pielikumus elektroniski pa e-pastu pasts@talsi.lv.

Projekta pieteikuma iesniedzējs var būt fiziska vai juridiska persona (izņemot publisko tiesību juridiskā persona vai atvasināta publiska persona), kura ir objekta īpašnieks (valdītājs).

Līdzfinansējumu piešķirs, konkursa kārtībā izvērtējot projektu pieteikumus saskaņā ar administratīvajiem kritērijiem un kvalitatīvajiem rādītājiem. Līdzfinansējums tiks piešķirts 30 līdz 60 procentu apmērā no objekta vai tā daļas nepieciešamās kopējās tāmes, bet ne vairāk kā 5000 eiro viena konkursa projekta īstenošanai.

Konkursa pieteikumus izvērtēs Talsu novada pašvaldības izveidota komisija, kas pieņems lēmumu par projektu pieteikumu apstiprināšanu vai noraidīšanu. Pēc komisijas lēmuma projektu pieteikumus virzīs tālākai to apstiprināšanai Talsu novada domē. Pēc domes lēmuma pieņemšanas par projekta līdzfinansēšanu pašvaldība ar projekta pieteikuma iesniedzēju slēgs līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Komisijas apstiprinātā līdzfinansējuma summa līdzfinansējuma saņēmējam tiks ieskaitīta pēc izstrādātā konkursa projekta īstenošanas, kad objekts būs pieņemts ekspluatācijā un būs iesniegti maksājumus apliecinoši dokumenti.

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un citi dokumenti publicēti pašvaldības mājaslapā https://talsi.lv/pasvaldiba/attistiba/projektu-konkursi.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāju Baibu Lorenci pa tālruni 29448939 vai e-pastu baiba.lorence@talsi.lv.

 

Pieteikuma veidlapa

Noteikumi

Skaidrojums par nepieciešamo dokumentāciju