Domes sēdes darba kārtība

Talsu novada domes
2019. gada 12. septembra plkst. 13.00
DARBA  KĀRTĪBA:

Nr.p.k.Jautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs
1.Par Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa nolikumuEgita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
2.Par Kārļa Ferdinanda Amendas  Starptautiskā stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkursa nolikumuEgita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
3.Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumu kultūrā un to piešķiršanas kārtības nolikuma apstiprināšanuEgita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
4.Par grozījumiem Talsu novada domes 2018.gada 30.augusta lēmumā Nr.347 “Par brīvpusdienām vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem un pirmsskolas izglītības iestāžu 6-gadīgajiem izglītojamiem Talsu novadā”Uldis Katlaps, Izglītības pārvaldes vadītājs
5.Par grozījumiem Talsu novada domes 2018.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23 “Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai”Daiga Muceniece, Sociālā dienesta juriste
6.Par saistošajiem noteikumiem “Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā”Nellija Dziedātāja, Būvvaldes arhitektūras daļas vadītāja
7.Par grozījumu Ģibuļu pagasta pārvaldes nolikumāGuntra Tālberga, Juridiskās nodaļas vadītāja
8.Par grozījumu Strazdes pagasta pārvaldes nolikumāGuntra Tālberga, Juridiskās nodaļas vadītāja
9.Par grozījumu Īves pagasta pārvaldes nolikumāGuntra Tālberga, Juridiskās nodaļas vadītāja
10.Par grozījumu Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes nolikumāGuntra Tālberga, Juridiskās nodaļas vadītāja
11.Par dalību biedrībā “Engures ezers”Guntra Tālberga, Juridiskās nodaļas vadītāja
12.Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā smilts – grants un smilts atradnei “Vecāpas II”Madara Vanaga, komunālās nodaļas vides pārvaldības speciāliste
13.Par grozījumiem Talsu novada domes 2018. gada 13.decembra lēmumā Nr. 545 “Par valsts amatpersonām”Mārīte Indriksone, kancelejas vadītāja
14.Par Virmas Pogas iesniegumuMārīte Indriksone, kancelejas vadītāja
15.Par Talsu novada  Vēlēšanu komisijuMārīte Indriksone, kancelejas vadītāja
16.Par grozījumiem Talsu novada domes 2019. gada 28. marta lēmumā Nr.252 “Par Ģibuļu pagasta pārvaldes telpu nomas maksām Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pag., Talsu nov.”Aija Tihovska, finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu un ekonomikas daļas vadītāja
17.Par finansējuma piešķiršanu Balgales pagasta pārvaldei no īpašumu atsavināšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiemAija Tihovska, finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu un ekonomikas daļas vadītāja
18.Par finansējuma piešķiršanu Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldeiAija Tihovska, finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu un ekonomikas daļas vadītāja
19.Par grozījumiem Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumāGuntra Tālberga, juridiskās nodaļas vadītāja
20.Par grozījumu Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna 5.daļā “Plānotās investīcijas specifisko atbalsta mērķu (SAM) ietvaros”Aiva Dimante, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja
21.Par projekta idejas un finansējuma aktualizēšanu Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna 5.daļā “Plānotās investīcijas specifisko atbalsta mērķu (SAM) ietvaros”Aija Svarinska, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāja
22.Par grozījumu Talsu novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.495 “Par finansējuma piešķiršanu  biedrībai “Pedvāle””Aija Svarinska, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāja
23.Par atbalsta piešķiršanu konkursa “Dari Talsu novadam” pretendentiemInga Bumbule, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas uzņēmējdarbības koordinatore
24.Par Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāju amata vietāmInguna Kaļinka, izpilddirektora vietniece
25.Par iepirkuma “Būvniecības dokumentācijas izstrāde Pirmsskolas izglītības iestādei “Vīnodziņa”, Sabilē, Talsu novadā” izsludināšanuAija Svarinska attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāja
26.Par Talsu novada domes deputātu, kuri neieņem algotu amatu domē, darba samaksas noteikšanu [deputāta A.Astrātova pieprasījums]Inguna Kaļinka, izpilddirektora vietniece
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA
27.Par grozījumu Talsu novada domes 11.07.2019. lēmumā Nr.460 “Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.19-08-A00702-000024 “Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 6.kārta” īstenošanai”Ilze Lagzdiņa, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja