Domes sēdes darba kārtība

PROJEKTS

Talsu novada domes
2020. gada 16. jūlija plkst. 13.00

DARBA KĀRTĪBA:

Nr.p.k.Jautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs*
Publiskā daļa
1.Par grozījumiem Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa nolikumāEgita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
2.Par finansējuma piešķiršanu Talsu novada kultūras un tūrisma projektiemEgita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
3.Par 2020. gada Talsu novada pārcelto kultūras un sporta pasākumu plānu un tam pieejamo finansējumuEgita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
4.Par ielu tirdzniecību Dižmāras gadatirgūDace Obodovska, Talsu Tautas nama direktore
5.Par grozījumiem Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikumāDace Ivanova, Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos
6.Par grozījumiem Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” nolikumāDace Ivanova, Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos
7.Par Talsu novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanuDana Kalašņikova, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas direktore
8.Par Selgas Moldavčukas atbrīvošanu no Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja amataDace Ivanova, Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos
9.Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” apstiprināšanuElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
10.Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanuElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
11.Par grozījumiem Talsu novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 “Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā”Diāna Širokaja, Komunālās nodaļas Komunālo pakalpojumu daļas speciāliste
12.Par grozījumiem Talsu novada medību koordinācijas komisijas nolikumāArvis Lagzdiņš, Komunālās nodaļas vadītājs
13.Par finansējumu Talsu novada pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekļu aprīkošanai ar maršruta kontroles sistēmas iekārtāmArvis Lagzdiņš, Komunālās nodaļas vadītājs
14.Par atbalsta piešķiršanu Talsu novada valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijaiBaiba Lorence, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas projektu vadītāja
15.Par grozījumiem Talsu novada Teritorijas plānojuma grozījumu darba uzdevumāLauris Laicāns, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītājs
16.Par kārtību, kādā izskatāmas projektu ieceres un pieteikumiJolanta Skujeniece, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja
17.Par telpu nomas maksu IK “Vitas Norenbergas ģimenes ārsta praksei”Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
18.Par Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas telpu nomas maksuIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
19.Par Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas maksas pakalpojumiemIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
20.Par finansējuma piešķiršanu Balgales pagasta pārvaldei no nekustamās mantas atsavināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiemIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
21.Par Īves pagasta pārvaldes struktūrvienības Tiņģeres muiža maksas pakalpojumiemIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
22.Par finanšu līdzekļu pārdali Lubes pagasta pārvaldes budžetāIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
23.Par atļauju Almantam Kalniņam savienot amatusDzintars Kalniņš, Juridiskās nodaļas vadītājs
24.Par grozījumu Talsu novada domes 2018. gada 13. decembra lēmumā Nr.545 “Par valsts amatpersonām”Aija Lorence, Kancelejas vadītāja
25.Par stāvlaukuma būvniecību Talsos, Saules ielā 7AĢirts Kalnbirze, Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs
26.Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam “Valgales Kļaviņas”, Abavas pagastāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
27.Par telpas Nr. 19 nomu nekustamā īpašumā “Pils”, Tiņģerē, Īves pagastā, Talsu novadāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
28.Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam “Mālkalni”,  Īves pagastāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
29.Par nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 41, Sabilē, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanuElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
30.Par nekustamā īpašuma Asaru ielā 5, Valdemārpilī, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanuElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
31.Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam “Kalpu māja”, Valdgalē, Valdgales pagastāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
32.Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam Ezera ielā 17, ValdemārpilīElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
33.Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
34.Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamā īpašuma domājamām daļām no nekustamā īpašuma “Saulstari”, Mundigciemā, Lībagu pagastāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
35.Par apbūves tiesības izsoles noteikumiem nekustamā īpašuma Kr. Barona iela 6, Sabile, daļai, Talsu novadāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
36.Par izmaiņām Talsu novada Dzīvokļu komisijas sastāvāAija Lorence, Kancelejas vadītāja
Slēgtā daļa
37.Par dzīvokļa īpašumu Nr. 3, “Kraujas”, Laucienes pagastā, Talsu novadā pieņemšanu dāvinājumāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
38.Par dzīvokļa īpašumu Nr. 4, Pilskalna ielā 7, Sabilē, Talsu novadāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists