Domes sēdes darba kārtība

Talsu novada domes

2019.gada 17.oktobra plkst.13.00

DARBA  KĀRTĪBA:

Nr. p.kJautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs
Publiskā daļa
1.Par Laucienes pamatskolas nolikuma apstiprināšanuVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
2.Par Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” nolikuma apstiprināšanuVineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
3.Par papildu finanšu līdzekļiem Talsu novada Sporta skolas 2019. gada budžetāKaspars Sakniņš, Sporta skolas direktors
4.Par Talsu novada Bērnu un jauniešu centra īstenoto interešu izglītības pulciņu dalības maksuDoloresa Lepere, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra direktore
5.Par līguma slēgšanu ar SIA “Izglītības un attīstības centrs Universum”Vineta Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
6.Par Talsu Tautas nama kino daļas maksas pakalpojumu cenu par kinoseansa apmeklējumuMāra Cēbere, Talsu tautas nama kino daļas vadītāja
7.Par Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļas maksas pakalpojumiemLīva Dāvidsone, Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļas vadītāja
8.Par saistošajiem noteikumiem “Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā”Nellija Dziedātāja, Būvvaldes arhitektūras daļas vadītāja
9.Par īpašuma tiesību atjaunošanu Blaumaņa ielā 72A, Sabilē, Talsu novadāInga Romaško, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
10.Par SIA “Talsu ūdens” pamatkapitāla palielināšanuKristīne Riekstiņa-Sniedziņa, SIA “Talsu ūdens” Administratīvās nodaļas vadītāja
11.Par neattiecināmo izmaksu segšanu projektam Nr.19-08-A00702-000024 “Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 6.kārta”Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
12.Par finansējuma piešķiršanu Īves pagasta pārvaldei no nekustamās mantas atsavināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiemIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
13.Par Virbu pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma Madaru ielā 15-1, Virbos, Virbu pag., Talsu nov., telpu nomas maksuIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
14.Par Laucienes pagasta pārvaldes nedzīvojamās ēkas “Ambulance”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, telpu nomas maksuIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
15.Par projekta “Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Talsu novadā”, Nr.9.3.2.0/19/A/057 precizēta pieteikuma iesniegšanuAija Svarinska, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja
16.Par grozījumiem Talsu novada domes 29.12.2016. lēmumā Nr. 636 “Par telpu nomas maksu ģimenes ārstei E.Sporānei”Aija Svarinska, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja
17.Par telpu nomas maksu izmaiņām ģimenes ārstam Pēterim BlesemAija Svarinska, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja
18.Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Aiva Dimante, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja
19.Par grozījumu Talsu novada domes 28.01.2016. lēmumā Nr.41 “Par vispārējās izglītības iestādēm, kuras iekļaujamas specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektā””Aiva Dimante, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja
20.Par grozījumu Talsu novada domes 30.08.2018. lēmumā Nr.350 “Par mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu vispārējās izglītības iestādēs”Aiva Dimante, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja
21.Par dienesta viesnīcas statusu dzīvoklim

Raiņa ielā 14-2, Valdemārpilī, Talsu novadā

Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas jurists
22.Par Talsu novada vēlēšanu komisijuAija Lorence, pašvaldības sekretāre
23.Par Talsu novada pašvaldības apgalvojuma “Talsu novada Izcilības balva” piešķiršanuDainis Karols, Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs
24.Par Talsu novada pašvaldības apgalvojuma “Talsu novada Atzinības balva” piešķiršanuDainis Karols, Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs
25.Par Talsu novada pašvaldības apgalvojuma “Talsu novada Goda balva” piešķiršanuDainis Karols, Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs
26.Par grozījumiem Talsu novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Talsu novada pašvaldības 2019. gada pamata budžets”Aija Tihovska, Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja
27.Par grozījumiem Talsu novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Talsu novada pašvaldības 2019. gada speciālais budžets”Aija Tihovska, Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja
28.Deputātes I.Gluzdas 04.10.2019. pieprasījumsElvis Jansons, Juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas jurists
29.Deputātes I.Gluzdas 04.10.2019. pieprasījumsElvis Jansons, Juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas jurists
30.Deputātes I.Gluzdas 07.10.2019. pieprasījumsInguna Kaļinka, izpilddirektora vietniece
31.Deputātes I.Gluzdas 07.10.2019. pieprasījumsJolanta Didžus, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas projektu vadītāja
32.Deputātes I.Gluzdas 08.10.2019. pieprasījumsInguna Kaļinka, izpilddirektora vietniece
33.Deputātu E.Zeldera, L.Pīlēģa un I.Norenbergas 08.10.2019. pieprasījumsInguna Kaļinka, izpilddirektora vietniece
Slēgtā daļa
34.Par Talsu novada dzīvokļu komisijas 2019. gada 28.maija lēmumu Nr.8 “Par K.A. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”Elvis Jansons, Juridiskās nodaļas juridiskā atbalsta daļas jurists
Publiskā daļa
Informatīvā daļa
1.Par projekta “Talsu pilsētas tirgus pārbūve” atzinumuInguna Kaļinka, izpilddirektora vietniece
2.Par domes komiteju sēžu pārcelšanu novembrīDainis Karols, domes priekšsēdētājs