Komitejas darba kārtība

PROJEKTS

Talsu novada domes

Finanšu komitejas sēdes

10.10.2019. plkst.13.00

DARBA KĀRTĪBA:

 

Nr. p.kJautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs
1.Par papildus finanšu līdzekļiem

Talsu novada Sporta skolas 2019. gada budžetā

Kaspars Sakniņš, Sporta skolas direktors
2.Par Talsu novada Bērnu un jauniešu centra īstenoto interešu izglītības pulciņu dalības maksuDoloresa Lepere, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra direktore
3.Par līguma slēgšanu ar SIA “Izglītības un attīstības centrs Universum”Uldis Katlaps, Izglītības pārvaldes vadītājs
4.Par Talsu Tautas nama kino daļas maksas pakalpojumu cenu par kinoseansa apmeklējumuMāra Cēbere, Talsu tautas nama kino daļas vadītāja
5.Par saistošajiem noteikumiem “Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā”Nellija Dziedātāja, Būvvaldes arhitektūras daļas vadītāja
6.Par atļauju Talsu Galvenajai bibliotēkai pieņemt ziedojumuElvis Jansons, Juridiskās nodaļas juridiskās atbalsta daļas jurists
7.Par neattiecināmo izmaksu segšanu projektam Nr.19-08-A00702-000024 “Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 6.kārta”Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
8.Par finansējuma piešķiršanu Īves pagasta pārvaldei no nekustamās mantas atsavināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiemIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
9.Par papildus finansējuma piešķiršanu Kultūras un sporta attīstības nodaļai no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
10.Par Virbu pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma Madaru ielā 15-1, Virbos, Virbu pag., Talsu nov. telpu nomas maksuIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
11.Par Laucienes pagasta pārvaldes nedzīvojamās ēkas “Ambulance”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads telpu nomas maksuIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
12Par projekta “Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Talsu novadā”, Nr.9.3.2.0/19/A/057 precizēta pieteikuma iesniegšanuAija Svarinska, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja
13.Par grozījumiem Talsu novada domes 29.12.2016. lēmumā Nr. 636 “Par telpu nomas maksu ģimenes ārstei E.Sporānei”Aija Svarinska, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja
14.Par telpu nomas maksu izmaiņām ģimenes ārstam Pēterim BlesemAija Svarinska, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja
15.Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Aiva Dimante, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja
16.Par grozījumu Talsu novada domes 28.01.2016. lēmumā Nr.41 “Par vispārējās izglītības iestādēm, kuras iekļaujamas specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektāAiva Dimante, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja
17.Par grozījumu Talsu novada domes 30.08.2018. lēmumā Nr.350 “Par mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu vispārējās izglītības iestādēs”Aiva Dimante, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja
18.Par Talsu novada pašvaldības Kultūru un sportu attīstības nodaļas

Tūrisma informācijas daļas maksas pakalpojumiem

Līva Dāvidsone, Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļas vadītāja
19.Par SIA „Talsu ūdens” pamatkapitāla palielināšanuKristīne Riekstiņa-Sniedziņa, SIA “Talsu ūdens” Administratīvās nodaļas vadītāja
20.Par grozījumiem Talsu novada domes 2019. gada 31. janvāra

saistošajos noteikumos Nr.2 „Talsu novada

pašvaldības 2019. gada pamata budžets”

Aija Tihovska, Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja
21.Par grozījumiem Talsu novada domes 2019. gada 31. janvāra

saistošajos noteikumos Nr.3 „Talsu novada

pašvaldības 2019. gada speciālais budžets”

Aija Tihovska, Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja