Komitejas darba kārtība

PROJEKTS

Talsu novada domes
Finanšu komitejas sēdes
19. martā 13.00

DARBA KĀRTĪBA:

Nr.p.k.Jautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs
1.Par Talsu Tautas nama struktūrvienības kinoteātra “Auseklis” telpu nomas maksāmIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
2.Par Lībagu pagasta pārvaldes nedzīvojamo telpu nomas maksuIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
3.Par atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisijas izveidiUldis Katlaps, Izglītības pārvaldes vadītājs
4.Par projektu „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas produktīva un kvalitatīva pašvaldības darba nodrošināšanai” („Information and communication technologies to ensure productive and high-quality work of the local government” )Baiba Lorence, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas projektu vadītāja
5.Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai Celtnieku ielā 2, ValdemārpilīAiva Dimante, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja
6.Par nomas izsoles noteikumiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8870 011 0233 daļai, Laucienes pagastā, Talsu novadāInga Romaško, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
7.Par nomas izsoles noteikumiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8870 011 0097, Laucienes pagastā, Talsu novadāInga Romaško, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
8.Par nomas izsoles noteikumiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8870 010 0062 daļai, Laucienes pagastā, Talsu novadāInga Romaško, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
9.Par grozījumu Talsu novada Iepirkumu komisijas sastāvāAija Lorence, Kancelejas vadītāja
10.Par Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikumuAija Lorence, Kancelejas vadītāja
11.Par grozījumiem Talsu novada domes 30.08.2018. nolikumā  “Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”Aija Lorence, Kancelejas vadītāja
12.Par Talsu novada domes 25.04.2019. lēmuma Nr.327 “Par Talsu novada domes Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušuAija Lorence, Kancelejas vadītāja
13.Par grozījumiem Talsu novada pašvaldības Ētikas kodeksāAija Lorence, Kancelejas vadītāja
Informatīvā daļa
1.Informācija saistībā ar ārkārtējo situāciju (Covid-19)Inguna Kaļinka, pašvaldības izpilddirektora vietniece
Papildu darba kārtība
14.Par atļauju Talsu Galvenajai bibliotēkai pieņemt ziedojumuIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
15.Par komiteju un domes sēžu darba kārtībuDaniels Pētersons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas vadītājs