Komitejas darba kārtība

PROJEKTS

Talsu novada domes
Finanšu komitejas sēdes
2020. gada 9. jūlija plkst. 13.00

DARBA KĀRTĪBA:

Nr.p.k.Jautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs*
1.Par grozījumiem Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa nolikumāEgita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
2.Par finansējuma piešķiršanu Talsu novada kultūras un tūrisma projektiemEgita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
3.Par 2020. gada Talsu novada pārcelto kultūras un sporta pasākumu plānu un tam pieejamo finansējumuEgita Murauska, Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
4.Par ielu tirdzniecību Dižmāras gadatirgūDace Obodovska, Talsu Tautas nama direktore
5.Par atbalsta piešķiršanu Talsu novada valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijaiBaiba Lorence, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas projektu vadītāja
6.Par telpu nomas maksu IK “Vitas Norenbergas ģimenes ārsta praksei”Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
7.Par Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas telpu nomas maksuIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
8.Par Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas maksas pakalpojumiemIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
9.Par finansējuma piešķiršanu Balgales pagasta pārvaldei no nekustamās mantas atsavināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiemIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
10.Par Īves pagasta pārvaldes struktūrvienības Tiņģeres muiža maksas pakalpojumiemIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
11.Par finanšu līdzekļu pārdali Lubes pagasta pārvaldes budžetāIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
12.Par finansējumu Talsu novada pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekļu aprīkošanai ar maršruta kontroles sistēmas iekārtāmArvis Lagzdiņš, Komunālās nodaļas vadītājs
13.Par atļauju Almantam Kalniņam savienot amatusDzintars Kalniņš, Juridiskās nodaļas vadītājs
14.Par grozījumu Talsu novada domes 2018. gada 13. decembra lēmumā Nr.545 “Par valsts amatpersonām”Aija Lorence, Kancelejas vadītāja
15.Par stāvlaukuma būvniecību Talsos, Saules ielā 7AĢirts Kalnbirze, Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs
16.Par Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas atrašanās vietuAndris Grīnbergs, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta, Lubes un Īves pagastu pārvalžu vadītājs
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA
Publiskā daļa
17.Par atļauju Talsu Galvenajai bibliotēkai pieņemt dāvinājumuIlze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
18.Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam “Valgales Kļaviņas”, Abavas pagastāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
19.Par telpas Nr. 19 nomu nekustamā īpašumā “Pils”, Tiņģerē, Īves pagastā, Talsu novadāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
20.Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam “Mālkalni”,  Īves pagastāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
21.Par nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 41, Sabilē, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanuElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
22.Par nekustamā īpašuma Asaru ielā 5, Valdemārpilī, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanuElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
23.Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam “Kalpu māja”, Valdgalē, Valdgales pagastāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
24.Par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamam īpašumam Ezera ielā 17, ValdemārpilīElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
25.Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
26.Par nekustamā īpašuma “Stadiona iela”, Talsos, Talsu novadā pieņemšanu dāvinājumāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
27.Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamā īpašuma domājamām daļām no nekustamo īpašumu “Saulstari”, Mundigciemā, Lībagu pagastāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
28.Par apbūves tiesības izsoles noteikumiem nekustamā īpašuma Kr. Barona iela 6, Sabile daļai, Talsu novadāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
Slēgtā daļa
29.Par dzīvokļa īpašumu Nr. 3, “Kraujas”, Laucienes pagastā, Talsu novadā pieņemšanu dāvinājumāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists
30.Par dzīvokļa īpašumu Nr. 4, Pilskalna ielā 7, Sabilē, Talsu novadāElvis Jansons, Juridiskās nodaļas Juridiskā atbalsta daļas jurists