Komitejas darba kārtība

Projekts

Talsu novada domes

sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde Nr.15

2019. gada 7. oktobrī plkst. 13.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

Slēgtā daļa

Nr.p.kJautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs/ziņotājs
1.Par Talsu novada dzīvokļu komisijas 2019. gada 28.maija lēmumu Nr. 8 “Par K.A. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”Juridiskās nodaļas juriste

Evita Jansone

 

Publiskā daļa

Nr.p.kJautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs/ziņotājs
1.Par grozījumiem Talsu novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Talsu novada

pašvaldības 2019.gada pamata budžets”

Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja

Aija Tihovska

2.Par dienesta viesnīcas statusa noteikšanu dzīvoklim

Lielajā ielā 25-4, Valdemārpilī, Talsu novadā

Juridiskās nodaļas juriste

Evita Jansone

3.Par dienesta viesnīcas statusu dzīvoklim

Raiņa ielā 14-2, Valdemārpilī, Talsu novadā

Juridiskās nodaļas juriste

Evita Jansone

 

Informācija

Nr.p.kJautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs/ziņotājs
1.Par saistošajiem noteikumiem Nr._”Kartība kādā personas ar kustību traucējumiem Talsu novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai”Sociālā dienesta vadītāja  vietniece Ilze Kārklevalka
2.Informācija par veselības apdrošināšanas  polisēm pašvaldības darbiniekiemIzpilddirektora  pienākumu izpildītāja Inguna Kaļinka
3.Informācija par Talsu novada krīžu centruTalsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Normunds Tropiņš

4.Pasākumu plāns pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai pansionātā “Lauciene”Direktore Dace Upleja
5.Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūrvienību Spāres feldšeru punktuĢibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane