Komitejas darba kārtība

PROJEKTS

Talsu novada domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes
2020. gada 8. septembrī plkst. 9.00

DARBA KĀRTĪBA:

Nr.p.k.Jautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs
Publiskā daļa (lemjošā)
1.Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas  plāna 2017.-2020.gadam izmaiņu saskaņošanuAija Svarinska, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas Projektu vadītāja
Ilze Kārklevalka, Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Slēgtā daļa (lemjošā)
2.Par D.B. iesniegumuTatjana Kuzmuka, Sociālā dienesta Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļas vecākā sociālā darbiniece
Informatīvā daļa
1.Par Talsu novada pašvaldības aptauju par azartspēlēm un azartspēļu organizēšanas vietām Talsu novada administratīvajā teritorijā.Inita Fedko, Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja
2.Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana Talsu novadāLiene Liepa, Bāriņtiesas priekšsēdētājas p.i.