Īpašuma objekts “Pūņu krejotava” Vecpūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo:

Ar Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa rīkojumu Nr.204 “Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai” privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts – nekustamais īpašums “Pūņu krejotava” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.88920090254) – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 88920090254) 0,6 ha platībā un piecas būves (būvju kadastra apzīmējumi 88920090254001, 88920090254002, 88920090254004, 88920090254005 un 88920090254006) – Vecpūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto īpašumu, piesakāmi AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887, divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija: https://www.possessor.gov.lv/ , tālr.67021325, 67021419.