Izsole nekustamam dzīvokļa īpašumam Nr. 3, Liepu ielā 29, Stendē

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam dzīvokļa īpašumam Nr. 3, Liepu ielā 29, Stendē, Talsu nov. (kadastra Nr. 8815 900 0397).

1. Divu istabu dzīvokļa īpašums Nr.3, Liepu ielā 29, Stendē, Talsu novadā ar kopējo platību 49,8 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 4980/19526 kopīpašuma daļas no būves un zemes.

2. Sākumcena 2670,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 10% no izsoles sākumcenas 267,00 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

3. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 4. decembrim plkst. 15.00. Izsole notiks 2019. gada 6. decembrī plkst. 09.00.

4. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 4. decembrim plkst. 15.00.

5. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

6. Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, Talsos, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00.

7. Kontaktpersonas par izsoles objektu- Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs, tālr. 22722277 un Talsu novada pašvaldības Juridiskā nodaļa, tālr. 63232119, 29369443.

IZSOLES NOTEIKUMI