Izsole nekustamam dzīvokļa īpašumam Nr. 7, “Jasmīni”, Laidzē

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam dzīvokļa īpašumam Nr. 7, “Jasmīni”, Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8868 900 0318).

1. Vienas istabas dzīvokļa īpašums Nr.7, “Jasmīni”, Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā ar kopējo platību 32,5 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 325/3985 kopīpašuma daļas no būves un zemes.

2. Sākumcena 920,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 10% no izsoles sākumcenas 92,00 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

3. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 4. decembrim plkst. 15.00. Izsole notiks 2019.gada 6. decembrī plkst. 09.30.

4. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 4. decembrim plkst. 15.00.

5. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

6. Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, Talsos, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00.

7. Kontaktpersonas par izsoles objektu- Laidzes pagasta pārvaldes vadītājs, tālr. 26164923 un Talsu novada pašvaldības Juridiskā nodaļa, tālr. 63232119, 29369443.

IZSOLES NOTEIKUMI