Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr.1, “Mālnieki”, Valgalē

23.08.2019.

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam – dzīvoklim Nr.1, “Mālnieki”,
Valgalē, Abavas pagastā,
 Talsu nov(kadastra Nr. 8842 900 0184)

Trīs istabu dzīvoklis Nr.1 ar kopējo platību 56,6 m², kopīpašuma 566/3606 domājamās daļas no būvēm.

Sākumcena 2570,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 257,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 25. septembrim plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 27. septembrī plkst. 09:30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 25. septembrim plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 29241605 (Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).

IZSOLES NOTEIKUMI