Rīko izsoli nekustamam īpašumam “Kalpu māja”, Valdgalē

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Kalpu māja”,
Valdgalē, Valdgales pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8892 012 0132)

Zemes vienība ar kopējo platību 0,4945 ha (kadastra apzīmējums 8892 012 0132) un dzīvojamā māja ar kopējo platību 261,2 m2 (kadastra apzīmējums 8892 012 0132 001).
Sākumcena 5450,00 EUR, solis – 150,00 EUR, drošības nauda 545,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 22. janvārim plkst. 15.00. Izsole notiks 2020.gada 24. janvārī plkst 9.00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2020. gada 22. janvārim plkst. 15.00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv sadaļā Izsoles un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00.

Tālrunis uzziņām 26164923 (Valdgales pagasta pārvaldes vadītāja), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).

IZSOLES NOTEIKUMI