Rīko izsoli nekustamam īpašumam “Krejotava”, Ārlavas pagastā

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Krejotava”,
Ārlavas pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8837 001 0076)

  • Zemes vienība ar kopējo platību 0,28 ha (kad. Apz. 8837 001 0059) un būve (dzīvojamā māja) ar kopējo platību 4992,2 m2 (kad. Apz. 8837 001 0059 003).
  • Sākumcena 6680,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 668,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
  • Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 4. martam plkst. 15.00. Izsole notiks 2020.gada 6. martā plkst. 09.00.
  • Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2020.gada 4. martam plkst.15.00.
  • Izsoles norises vieta: Talsu novada pašvaldības administrācijas Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoles un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00. Tālrunis uzziņām 26514956 (Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).