Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam “Karplauki”, Ģibuļu pagastā

23.08.2019.

Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam “Karplauki”,
Ģibuļu pagastā, Talsu nov. . (kadastra Nr. 8854 012 0299)

Zemes vienība ar kopējo platību 13,3024 ha (kadastra apz. 8854 012 0292).

Sākumcena 26280,00 EUR, solis – 300,00 EUR, drošības nauda 2628,00 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2019.gada 25. septembrim plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 27. septembrī plkst. 10:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 25. septembrim plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 26554681 (Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja), 63232119 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).

IZSOLES NOTEIKUMI