Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Centra aleja” 4-1, Lubezerē

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Centra aleja” 4-1, Lubezerē,
Ārlavas pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8837 900 0116)

  • Vienas istabas dzīvoklis Nr. 1 ar kopējo platību 37 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās domājamās 370/4439 daļas no būvēm un zemes.
  • Sākumcena 510,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 51,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
  • Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 4. martam plkst. 15.00. Izsole notiks 2020. gada 6. martā plkst. 10.30.
  • Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2020. gada 4. martam plkst. 15.00.
  • Izsoles norises vieta: Talsu novada pašvaldības administrācijas Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2. korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00. Tālrunis uzziņām 26514956 (Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).