Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam Ezera iela 17, Valdemārpilī

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam Ezera iela 17, Valdemārpilī,
Talsu novadā (kadastra Nr. 8817 003 0090)

  • Zemes vienība ar kopējo platību 4200 m2 (kad. Apz. 8817 003 0085).
  • Sākumcena 8070,00 EUR, solis – 150,00 EUR, drošības nauda 807,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
  • Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 4. martam plkst. 15.00. Izsole notiks 2020. gada 6. martā plkst.10.00.
  • Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2020.gada 4. martam plkst. 15.00.
  • Izsoles norises vieta: Talsu novada pašvaldības administrācijas Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00. Tālrunis uzziņām 26514956 (Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).