Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Mālnieki”-1 Valgalē

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Mālnieki”-1 Valgalē,
Abavas pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8842 900 0184)

  • 3 istabu dzīvoklis Nr. 1 ar kopējo platību 56,6 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās domājamās 566/3606 daļas no būvēm.
  • Sākumcena 2056,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 205,60 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
  • ar atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
  • Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 4. martam plkst. 15.00. Izsole notiks 2020.gada 6. martā plkst. 11.00.
  • Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2020. gada 4. martam plkst. 15.00.
  • Izsoles norises vieta: Talsu novada pašvaldības administrācijas Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00. Tālrunis uzziņām 29241605 (Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).