Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Valdavas”, Lībagu pagastā

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Valdavas”,
Lībagu pagastā,
 Talsu nov. (kadastra Nr. 8872 006 0146)

Zemes vienība ar kopējo platību 0,97 ha (kadastra apzīmējums 8872 006 0146). Nekustamais īpašums ir starpgabals un saskaņā ar Publiskas perosnas mantas atsavināšanas likuma 44. panta astoto daļu ir atsavināms tikai pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem

Sākumcena 2850,00 EUR, solis – 100,00 EUR, drošības nauda 285,00 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Nekustamā īpašuma “Valdavas” pieguļošo zemes gabalu īpašnieki izsolei var pieteikties līdz 2019.gada 25. septembrim plkst.15:00. Izsole notiks 2019.gada 27. septembrī plkst. 09:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2019.gada 25. septembrim plkst. 15:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00. Tālrunis uzziņām 29484177 (Lībagu pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).

NOLIKUMS