Nomas izsoles

28.11.2019.

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi

 • Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8872 013 0078 ar 0,4 ha platību, Lībagu pagastā, Talsu novadā. Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu (Talsu novada domes 14.05.2015.saistošie noteikumi Nr.15 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”) zemesgabala galvenā izmantošanas ir Lauksaimniecības teritorija (L1).
 • Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr.189 “Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa ir 65,00 EUR par 1ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.
 • Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2019.gada 6.decembra plkst. 17.00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13:00-16:00 vai Lībagu pagasta pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 29472958.
 • Kontaktpersona par nomas objektu – Viktors Insbergs, tālr. 29472958, e-pasts viktors.insbergs@talsi.lv

27.11.2019.

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi

 • Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8892 009 0283 daļu 2,2 platībā, Valdgales pagastā, Talsu novadā. Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu (Talsu novada domes 14.05.2015.saistošie noteikumi Nr.15 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”) zemesgabala galvenā izmantošanas ir Lauksaimniecības teritorija (L).
 • Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr.189 “Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa ir 75,00 EUR par 1ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.
 • Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2019. gada 4. decembra plkst. 17.00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00 vai Valdgales pagasta pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 28310622.
 • Kontaktpersona par nomas objektu – Maija Krontāle, tālr. 28310622, e-pasts maija.krontale@talsi.lv

27.11.2019.

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi

 • Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8892 009 0283 daļu 1,5 platībā, Valdgales pagastā, Talsu novadā. Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu (Talsu novada domes 14.05.2015.saistošie noteikumi Nr.15 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”) zemesgabala galvenā izmantošanas ir Lauksaimniecības teritorija (L).
 • Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr.189 “Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa ir 75,00 EUR par 1ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.
 • Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2019. gada 4. decembra plkst. 17.00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00 vai Valdgales pagasta pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 28310622.
 • Kontaktpersona par nomas objektu – Maija Krontāle, tālr. 28310622, e-pasts maija.krontale@talsi.lv

26.11.2019.

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi

 • Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8894 010 0194 ar 0,5 ha platību, Vandzenes pagastā, Talsu novadā. Zemesgabala nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
 • Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr.189 “Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa ir 66,00 EUR par 1ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.
 • Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2019. gada 4. decembra plkst. 17.00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00 vai Vandzenes pagasta pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 26326288.
 • Kontaktpersona par nomas objektu – Guntis Bērziņš, tālr. 26326288, e-pasts guntis.berzins@talsi.lv

26.11.2019.

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi

 • Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8894 010 0192 ar 0,4 ha platību, Vandzenes pagastā, Talsu novadā. Zemesgabala nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
 • Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr.189 “Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa ir 66,00 EUR par 1ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.
 • Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2019.gada 4.decembra plkst. 17:00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00 vai Vandzenes pagasta pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 26326288.
 • Kontaktpersona par nomas objektu – Guntis Bērziņš, tālr. 26326288, e-pasts guntis.berzins@talsi.lv

26.11.2019.

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi

 • Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8894 008 0147 ar 1,1ha platību, Vandzenes pagastā, Talsu novadā. Zemesgabala nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
 • Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr.189 “Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa ir 66,00 EUR par 1ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.
 • Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2019.gada 4.decembra plkst. 17:00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00 vai Vandzenes pagasta pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 26326288.
 • Kontaktpersona par nomas objektu – Guntis Bērziņš, tālr. 26326288, e-pasts guntis.berzins@talsi.lv