Nomas izsoles

28.02.2020.

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi

  • Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8846 002 0090 daļu 1,65 ha platībā, Balgales pagastā, Talsu novadā.
  • Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr. 189 “Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa ir 62,00 EUR par ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.
  • Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2020. gada 6. marta 17.00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2. korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no 8.00-12.00 un no 13.00-16.00 vai Balgales pagasta pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 26326288.
  • Kontaktpersona par nomas objektu – Guntis Bērziņš, tālrunis 26326288, e-pasts berzins@talsi.lv .

 

03.02.2020.

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi

  • Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8868 007 0141 daļa 1,71 ha platībā, Laidzes pagastā, Talsu novadā.
  • Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr.189 “Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa ir 75,00 EUR par 1ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.
  • Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2020. gada 10. februāra plkst. 17.00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00 vai Laidzes pagasta pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 26326288.
  • Kontaktpersona par nomas objektu – Guntis Bērziņš, tālr. 26326288, e-pasts guntis.berzins@talsi.lv