Nomas izsoles

6.05.2020.

Talsu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības zemi

  • Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8894 010 0333 ar 1,0 ha platību, Vandzenes pagastā, Talsu novadā. Zemesgabala nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
  • Saskaņā ar Talsu novada domes 14.03.2019 lēmumu Nr.189 “Par zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” nomas maksa ir 66,00 EUR par 1ha gadā, neieskaitot PVN. Zemes nomas līguma termiņš ir pieci gadi.
  • Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2020. gada 14. maija plkst. 17.00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.00 vai Vandzenes pagasta pārvaldē. Tālrunis uzziņām 26451501, 26326288.
  • Kontaktpersona par nomas objektu – Guntis Bērziņš, tālr. 26326288, e-pasts guntis.berzins@talsi.lv