Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Pagastmāja”-5, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam “Pagastmāja”-5, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8854 900 0352)

  • Vienas istabas dzīvoklis ar kopējo platību 31 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 310/4129 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm un zemes.
  • Sākumcena 470,00 EUR, solis – 40,00 EUR, drošības nauda 47,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
  • Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 15. aprīlim plkst. 15.00. Izsole notiks 2020.gada 17. aprīlī plkst. 9.30.
  • Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS “SEB banka” līdz 2020.gada 15. aprīlim plkst.15:00.
  • Izsoles norises vieta: Talsu novada pašvaldības administrācijas Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.
  • Pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2. korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās 8.00-12.00 un 13.00-16.00. Tālrunis uzziņām 26554681 (Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).