Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz kapitālsabiedrību pārvaldības konsultanta amatu

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz
Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības konsultanta amatu
(profesijas kods 2422 59)

Prasības pretendentiem (-ēm):
• profesionālais vai akadēmiskais maģistra grāds, vai II līmeņa augstākā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā vai finanšu vadībā;
• prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
• zināšanas komercdarbību un grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos, kā arī Administratīvā procesa piemērošanā;
• izpratne par pašvaldības un pašvaldību kapitālsabiedrību darba organizāciju, struktūru, mērķiem un uzdevumiem;
• prasme iegūt un analizēt informāciju, lai izdarītu pamatotus secinājumus, prasme izskaidrot un pārliecināt par savu viedokli, uzstāties publiski;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:
• veikt pašvaldības kapitālsabiedrību komercdarbības atbilstības izvērtēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
• izstrādāt metodiskos norādījumus, ieteikumus, veikt to ieviešanas un piemērošanas kontroles, mazinot līdzekļu nelietderīga un nepamatota izlietojuma riskus;
• nodrošināt pašvaldības kapitālsabiedrību sasniedzamo mērķu un rezultatīvo rādītāju noteikšanu, to izpildes analīzi un kontroli;
• sniegt atzinumus par kapitālsabiedrību saimniecisko darījumu, izstrādāto dokumentu lietderību un tiesiskumu, darba resursu, tai skaitā pašvaldības līdzekļu efektīvu un mērķtiecīgu izlietošanu.

Iesniedzamie dokumenti:
• Dzīves apraksts CV
• Motivācijas vēstule
• Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
• Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā)
• B kategorijas autovadītāja apliecība
• Pretendents var iesniegt pēdējos trīs gados apgūtu amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības konsultanta amatu”.
Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 6. decembra plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Saskaņā ar amata klasifikāciju Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības konsultanta amata atlīdzība noteikta no 1100,00 EUR līdz 1647,00 EUR

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām TNP: personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.