Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz Stendes tautas nama vadītāja amatu

Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz Stendes tautas nama vadītāja amatu
Kods -1213 23

Talsu novada pašvaldība un Stendes pilsētas pārvalde aicina darbā Stendes tautas nama vadītāju, lai nodrošinātu kultūras vērtību pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, iedzīvotāju kultūras un intelektuālā līmeņa paaugstināšanu un iestādes kvalitatīvu darbu.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • II līmeņa augstākā izglītība kultūras vai vadības jomā vai cita II līmeņa augstākā izglītība vai darbības sfērai atbilstoša I līmeņa augstākā izglītība;
 • pieredze vadošā, vēlams ar kultūras jomu saistītā , amatā .

Galvenie pienākumi:

 • Organizēt, plānot, vadīt un kontrolēt tautas nama darbu saskaņā ar domes lēmumiem un pārvaldes rīkojumiem, kā arī tautas nama darbību reglamentējošo tiesību aktu prasībām.
 • Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu un pulciņu darbības nepārtrauktību un pakalpojumu pieejamību apmeklētājiem.
 • Sekmēt savā administratīvajā teritorijā dažādu paaudžu un sociālo grupu locekļu radošo pašizpausmi atbilstoši to interesēm un vajadzībām.
 • Plānot, koordinēt un vadīt kultūras pasākumus, valsts un tradicionālo svētku, kultūrvēsturisko pasākumu un tautas ieražu svētku norisi savā administratīvajā teritorijā.

Pieteikumam jāsatur:

 • dzīves apraksts (CV ieteicams Europass formā);
 • motivācijas vēstule (teksta apjoms līdz 1 (vienai) A4 lapai);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • redzējums par Stendes tautas nama darbību, māksliniecisko koncepciju un kultūras programmas saturu (teksta apjoms līdz 3(trīs) A4 formāta lapām);
 • Pretendents var iesniegt papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem) , atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada Stendes tautas nama vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 10. decembra plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Stendes tautas nama vadītāja amata atlīdzība EUR 698,-