Uzņēmējdarbība Talsu novadā

Ekonomiski aktīvo Talsu novada uzņēmumu sadalījums pa galvenajiem darbības veidiem (Datu avots: Lursoft)

  • Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
  • Apstrādes rūpniecība
  • Būvniecība
  • Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts
  • Operācijas ar nekustamo īpašumu
  • Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
  • Citi pakalpojumi
  • Citi*

Citi* – pārējie uzņēmējdarbības veidi, kuri veido mazāk kā 5 % no kopējiem datiem, t.sk. Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija; Transports un uzglabāšana (2%); Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (2%); Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (1%); Finanšu un apdrošināšanas darbības (1%); Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (2%); Izglītība (1%); Veselība un sociālā aprūpe (4%); Māksla, izklaide un atpūta (3%).
Talsu novadā reģistrēti 2 537 uzņēmumi (pēc Lursoft datiem, 21.08.2019.). Lielākā daļa (35%) uzņēmumu darbojas lauksaimniecības (669 uzņēmumi) un mežsaimniecības (156 uzņēmumi) nozarē, un 1 uzņēmums zivsaimniecības nozarē. Lielu daļu uzņēmumi darbojas pakalpojumu sfērā – frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi, dažādi remontu pakalpojumi (t.sk., apavu, datoru, elektronisko preču u.c.)- kas sastāda 13 % no visiem uzņēmumiem. Kā nākamā plašākā nozare ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sfēra (t.sk. arī automobiļu un motociklu remonts).