Talsu sākumskolu pievienos Talsu Valsts ģimnāzijai

Talsu novada domes deputātu vairākums 27. februāra domes sēdē lēma par Talsu sākumskolas pievienošanu Talsu Valsts ģimnāzijai. Izmaiņas paredzēts ieviest no šī gada 1. septembra. Jautājums ir raisījis plašas diskusijas: skolēnu vecāki ir pauduši neizpratni par negaidītu šī jautājuma aktualizēšanu un sasteigtu pārejas posmu, kā arī par nepietiekošiem argumentiem un bažām par turpmāko Talsu sākumskolas attīstību.

Talsu novada pašvaldībā februāra sākumā saņemts Talsu novada domes deputātu Edgara Zeldera, Laura Pīlēģa un Ilvas Norenbergas pieprasījums, kurā lūgts apvienot abas izglītības iestādes, pievienojot Talsu sākumskolu Talsu Valsts ģimnāzijai. Abas izglītības iestādes atrodas vienā ēkā, bet katrai no tām ir sava administrācija un vadība. Talsu sākumskolā šobrīd mācās 339 skolēni, bet Talsu Valsts ģimnāzijā 267 skolēni.

Jautājums par Talsu sākumskolas pievienošanu Talsu Valsts ģimnāzijai tika skatīts 14. februāra domes sēdē, kur lēmums netika pieņemts. 26. februārī Talsu novada Izglītības pārvalde organizēja tikšanos ar abu skolu kolektīviem un skolēnu vecākiem, lai pārrunātu esošo situāciju un neskaidrības. Diskusijā valdīja neviennozīmīgi viedokļi: vecāki izteica gan atbalstu skolu apvienošanai, gan arī pauda negatīvu viedokli par šo ieceri. Tomēr izglītības kvalitātes saglabāšana un uzlabošana būs atkarīga no abu reorganizēto skolu kolektīviem un to spējas konstruktīvi sadarboties.

27. februāra domes sēdē deputāti šo jautājumu skatīja atkārtoti, nu jau pieņemot lēmumu par Talsu sākumskolas pievienošanu Talsu Valsts ģimnāzijai.

Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps informēja, ka šobrīd Vispārējās izglītības likums atļauj ģimnāzijām īstenot pilnu izglītības programmu no 1. līdz 12. klasei. “Talsu pilsētā vienā ēkā atrodas Talsu sākumskola un Talsu Valsts ģimnāzija, izvērtējot dažāda veida organizatoriska rakstura jautājumus abās izglītības iestādēs, Izglītības pārvalde uzskata, ka apvienošana būtu racionāla,” sacīja U. Katlaps.

Izglītības pārvalde ir izvērtējusi iespējamos reorganizācijas ieguvumus un riskus. Pie ieguvumiem tiek minēta vienota administrācija un budžets, vienota izglītības procesa organizēšana un ēdināšanas organizācija, efektīva personāla noslogotība un kabinetu un mācību līdzekļu izmantošana. Savukārt par riskiem tiek atzīta katras skolas kā individuālas vienības identitātes maiņa, teorētiski iespējama mazāka uzmanība sākumskolas posmam.

U. Katlaps uzsvēra, ka Talsu sākumskolā veiksmīgi iedzīvinātās tradīcijas var turpināties arī pēc skolas pievienošanas Talsu Valsts ģimnāzijai, tas būs atkarīgs no iestādes turpmākā darba. “Talsu sākumskolu pievienojot Talsu Valsts ģimnāzijai, vairs neizskanēs atsevišķi Talsu sākumskolas vārds, bet visas iesāktās aktivitātes var turpināties. Negribu ticēt, ka skolas direktors pārtrauks realizēt iesāktās labās iniciatīvas. Diskusijā ar skolēnu vecākiem tika izteikts ierosinājums apvienošanu neveikt šajā gadā, bet gan pēc diviem trim gadiem. Tomēr, lai būtu līdzvērtīga pieeja, tad pievienošana varētu notikt tikai pēc pieciem gadiem, lai visi, kas ir apzināti izvēlējušies tieši Talsu sākumskolu, šo mācību iestādi absolvētu. Izglītības pārvalde uzskata, ka šī apvienošana ir jādara no 2020. gada 1. septembra. Ir notikušas sarunas, ir seši mēneši laika, lai abas skolas kopīgi veidotu tālākās darbības konceptu. Tas ir pietiekams laiks,” uzsvēra U. Katlaps.

Talsu novada domes deputātu vairākums pēc visu iesaistīto pušu uzklausīšanas pieņēma lēmumu par Talsu sākumskolas pievienošanu Talsu Valsts ģimnāzijai no šī gada 1. septembra. Tas nozīmē, ka Talsu Valsts ģimnāzija būs Talsu sākumskolas funkciju, tiesību, saistību (tai skaitā, darba tiesisko attiecību), prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.
Talsu novada Izglītības pārvalde līdz 15. martam iesniegs nepieciešamos dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijā saskaņojuma saņemšanai. Savukārt Talsu Valsts ģimnāzijas direktoram ir uzdots nodrošināt Talsu sākumskolas īstenoto izglītības programmu pēctecību, bet Talsu sākumskolas direktoram ir jāorganizē un jānodrošina iestādes darbinieku, izglītojamo un vecāku iepazīstināšanu ar pieņemto lēmumu.

 

Inita Fedko