Apstiprināts Talsu novada 2020. gada budžets

30. janvārī Talsu novada domes deputātu vairākums apstiprināja šī gada novada budžetu. Tā plānotais apmērs ir vairāk nekā 39 miljoni eiro. Šajā gadā paredzēts turpināt iesāktās labās iniciatīvas, kā arī papildināt tās ar jaunām.

Salīdzinot ar 2019. gada budžetu, šogad finansējuma apmērs ir pieaudzis par aptuveni 880 000 eiro. Lielākā budžeta ieņēmumu daļa veidojas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa: vairāk nekā 14 miljonu eiro apmērā. Nenodokļu ieņēmumi ir 63 000 eiro, bet dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir 8 170 530 eiro. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins 2020. gadam par zemi un ēkām un būvēm paredz vairāk nekā 1,5 miljonus eiro.

2020. gada budžets Talsu novadam plānots sabalansēts, ienākumu un izdevumu kopsumma plānota 39 423 827 eiro apmērā.

Kā allaž, lielākais finansējums atvēlēts izglītības jomai – 45% no budžeta kopapjoma, kas veido aptuveni 1,5 miljonu eiro pieaugumu. No 1. septembra Talsu novada pašvaldība nodrošinās pirmsskolas pedagogu atalgojumu par slodzi 750 eiro apmērā, tāpat, neskatoties uz samazināto valsts atbalstu, arī šajā gadā līdzšinējā apmērā tiks nodrošinātas brīvpusdienas 1. – 4. klašu skolēniem, 6 gadus vecajiem bērniņiem un 5. – 7. klašu audzēkņiem. Samazinoties valsts atbalstam, pašvaldības līdzfinansējums tiks nodrošināts arī Talsu Sporta skolas treneru slodzēm vairāk nekā 45 000 eiro apmērā, lai iestāde varētu nodrošināt audzēkņu treniņprocesu esošajā apmērā.

Līdzekļi paredzēti arī izglītības iestāžu tehniskajiem uzlabojumiem, piemēram, šajā gadā plānota Talsu Valsts ģimnāzijas fasādes un jumta seguma atjaunošana, metodiskā centra remontdarbi Talsu 2. vidusskolā, kā arī 180 000 eiro pirmsskolas izglītības iestādei (PII) “Pīlādzītis” Talsos jaunu trīs grupiņu izveidei ēkas daļā, kur iepriekš atradās Talsu Galvenā bibliotēka. Jauna iniciatīva ir slidotapmācības izmaksu segšana visu skolu audzēkņiem, kas izmaksās ap 10 000 eiro.

Kopumā ap 100 000 eiro paredzēti XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Šajās izmaksās ietilpst ne tikai tehniskais atbalsts, bet arī finansējums tērpu atjaunošanai un ieskaņu koncerta rīkošanai.

Finansējums paredzēts vairāku būvprojektu izstrādei un projektu sagatavošanai. Piemēram, 60 000 eiro atvēlēti multifunkcionālā sporta kompleksa metu konkursa rīkošanai, 46 162 eiro tiks izlietoti PII “Vīnodziņa” Sabilē būvprojekta izstrādei un būvniecības uzsākšanai un 45 723 eiro – PII “Zīlīte” Vandzenē būvprojekta izstrādei. Šogad plānots realizēt Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošanas projekta 1. kārtu par aptuveni 117 000 eiro un arī labiekārtot rotaļu laukumu Talsos, nodrošinot gan piekļuvi, gan uzlabojot rotaļu laukuma elementus. 50 000 eiro paredzēti Talsu tirgus ēkas projektēšanai: šo infrastruktūru ir nepieciešams sakārtot, bet, lai to varētu izdarīt, nepieciešama projekta izstrāde.

Vides uzlabojumi paredzēti teju visās pilsētās un pagastos. Stendē papildinās bērnu rotaļu laukumu, ēkai “Aptieka” Strazdē remontēs jumtu, daudzviet atjaunos gājēju celiņus un ierīkos apgaismojumu. Pārvalžu prioritārajām vajadzībām atvēlēti 200 000 eiro, bet vēl tikpat paredzēts ieguldīt Talsu pilsētā.

Jau šā gada budžetā iekļauti 70 000 eiro, ko pašvaldībai atvēlēt novada iedzīvotājiem, lai palīdzētu nekustamo īpašumu pieguļošo ietvju uzkopšanā un uzturēšanā. Tāpat iekļauti līdzekļi arī tūrisma informācijas centra ierīkošanai Sabiles sinagogas ēkā.

Talsu novada pašvaldība saglabās līdzšinējo atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām, kas ietver daudzveidīgus atbalsta veidus. Vairāk nekā 90 000 eiro paredzēti pakalpojumu iegādei no ģimeņu un bērnu attīstības centra “Brīnumiņš”, aprūpei mājās iekļauti 66 000 eiro, bet pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem izmaksās 54 000 eiro.

Jauna iniciatīva ir pašvaldības līdzfinansējums personām ar kustību traucējumiem mājokļa vides pielāgošanai: šai vajadzībai atvēlēti 20 000 eiro. Lai uzlabotu situāciju pansionātā “Lauciene”, vairāk nekā 170 000 eiro atvēlēti būvprojektu izstrādei un infrastruktūras un materiālās bāzes atjaunošanai, savukārt darbiniekiem tiks nodrošināta veselības apdrošināšana.

Arī šajā gadā paredzēts saglabāt finansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai, vecpilsētu ēku restaurācijai, kanalizācijas sistēmas pieslēgumiem, energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, uzņēmējdarbības konkursam “Dari Talsu novadam”, kultūras un tūrisma projektiem.

Daļu no Talsu novada attīstības plāniem būtiski ir ietekmējusi valsts attieksmes maiņa pašvaldību finansēšanas kārtībā, tomēr no iecerēm Talsu novads neatsakās, tiek izvērtētas reālās iespējas. Plānota arī finansējuma apguve specifiskajā atbalsta mērķī 5.6.2., kur paredzēts pārbūvēt Stendes ielu Talsos un attīstīt rūpniecisko apbūves teritoriju Stendē Stacijas ielā.
Būtisku pagriezienu šajā gadā iezīmēs arī 2021. gadā plānotā pašvaldību reforma. Tā liks pārskatīt nākamā gada iniciatīvas, tāpēc svarīgi ir sekot plānam esošo mērķu sasniegšanā, lai ielikt pamatus novada nākotnes attīstībā.

Inita Fedko