Nopļauj zāli rudenī, lai pavasarī nav jādedzina kūla!

Lai arī rudens sākumā daudzi par zāles pļaušanu jau ir aizmirsuši, tomēr jāatceras, ka labāk to darīt tagad, nekā pieļaut pavasarī kūlas veidošanos. Arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka īpašnieka atbildību par zemes apsaimniekošanu un zāles pļaušanu.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. panta otrā daļa nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 2900 eiro.

Pērnās zāles jeb kūlas dedzināšana vēl joprojām ir izplatīta visā Latvijā. Kūlas dedzināšana ir ne tikai tīša, ļaunprātīga rīcība, kas nodara kaitējumu dabai, bojājot augsni un sadedzinot dzīvās radības, bet arī apdraud pašus dedzinātājus, apkārtējos cilvēkus un viņu īpašumus.  Cilvēki, kuri aizdedzina kūlu, bieži vien neaizdomājās par sekām, kādas var nodarīt nevaldāma un nekontrolējama uguns. Kūlas dedzināšana var atņemt cilvēkiem mājas un pat dzīvības.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. panta ceturtā daļa nosaka, ka par kūlas dedzināšanu, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 eiro.

Talsu novada pašvaldības policija atgādina, ka arī Talsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 24 ir noteikts, ka dzīvojamo ēku īpašniekiem, apsaimniekotājiem, pārvaldniekiem, nomniekiem, zemes gabala īpašniekiem un citiem teritorijas īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem jānodrošina zālienu un grāvju tīrīšana, zāles pļaušana (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetru garumu), nepieļaut teritorijas aizaugšanu ar krūmiem. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgajai personai tiek uzlikts naudas sods no 7 eiro līdz 70 eiro.

Talsu novada pašvaldības policija aicina nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem regulāri pļaut zāli īpašumā esošajā teritorijā.

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 24 nosaka, ka par īpašumā esošās un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, notekas) netīrīšanu, zāles nepļaušanu, netīrīšanu līdz brauktuves malai, soda īpašnieku vai citu atbildīgo personu, ar ko noslēgts apsaimniekošanas līgums. Vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7 eiro līdz 20 eiro. Ja tas gada laikā izdarīts atkārtoti, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 20 eiro līdz 70 eiro.

Īpašumam piegulošā teritorija ir publiskā lietošanā esošās ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas, zālieni un citi apstādījumi līdz ielas brauktuves malai, kas norobežojas ar nekustamo īpašumu.

Kontroli par Saistošo noteikumu ievērošanu veic Talsu novada pašvaldības policija, kas arī apseko īpašumus pilsētās un novada pagastu centros.

Inita Fedko