Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kurām piešķirts politiski represētas personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss un to pamatdzīvesvieta ir deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā. Vienreizēja pabalsta apmērs vienai personai ir 50,00 euro. Pabalsts jāpieprasa un tas tiek piešķirts vienu reizi gadā laikā no kārtējā kalendārā gada 1. oktobra līdz 1. decembrim.

Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā un jāiesniedz iesniegums, jāuzrāda pase un  politiski represētās personas apliecība vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība. Iesniegumā jānorāda vai pabalstu vēlas saņemt kasē, vai vēlas, lai to pārskaita uz kontu, norādot konta numuru.

Informācija pa tālruni 63221889 mob. 29357075