Sāk izskatīt Talsu novada pašvaldības 2020. gada budžeta projektu

Šonedēļ Talsu novada dome sāka izskatīt Talsu novada pašvaldības budžeta projektu 2020. gadam. Tas veidots sabalansēts, un šī brīža izdevumu un ieņēmumu kopsumma bez mērķdotācijām, valsts budžeta transfertiem un “iezīmētajiem” līdzekļiem ir 31 549 638 eiro apmērā.

Šī gada budžetā ir izmaiņas: ja līdz šim pašvaldības pamata un speciālais budžets bija nošķirts, tad tagad abas sadaļas ietvertas vienā dokumentā. Lielāko pašvaldības ieņēmumu daļu veido plānotais iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda atbalsts, kas šajā gadā ir pieaudzis.

Izmaiņas skar arī pašvaldībai pārdalītā dabas resursu un azartspēļu nodokļa proporcija. Ja līdz šim pašvaldība saņēma 60% no iekasētajiem nodokļiem, tad tagad tie būs 40%. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa informēja, ka šīs izmaiņas samazinās dabas resursu nodokļa ieņēmumus par 50% vai 70 000 eiro un azartspēļu nodokļa iekasējamo summu par 55% vai 33 000 eiro.

Plānojot 2020. gada izdevumu sadaļu, tika ņemti vērā iepriekšējie plānošanas principi. Izdevumu aprēķināšanā pārvaldēm būtisks ir iedzīvotāju skaits, izglītības iestādēm – audzēkņu skaits, kultūras un sporta iestādēm – klasifikācijas rezultāti. Savukārt saimnieciskie izdevumi plānoti pēc iepriekšējā gada faktiskās izpildes.

Arī šajā gadā paredzēts atvēlēt finansējumu pārvalžu prioritārajiem darbiem. Iekļauti līdzekļi arī tūrisma informācijas centra ierīkošanai Sabiles sinagogas ēkā, 30 000 eiro plānots ieguldīt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas uzlabošanā, vairāk nekā 700 000 eiro plānoti būvprojektu izstrādei un projektu īstenošanai. Arī šajā gadā paredzēts saglabāt finansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai, vecpilsētu ēku restaurācijai, kanalizācijas sistēmas pieslēgumiem, energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, uzņēmējdarbības konkursam “Dari Talsu novadam”. Jauna iniciatīva ir finansējuma piešķiršana mājokļa vides pielāgošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tāpat iecerēts finansējumu novirzīt Talsu Galvenās bibliotēkas apkārtnes labiekārtošanai un trīs grupiņu izveidei pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” Talsos.

Inita Fedko