Talsu novada pašvaldība līdzfinansē nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Uz līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai var pretendēt nekustamā īpašuma īpašnieki, fiziskas personas pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai, ja pieslēguma izbūves attālums līdz centralizētajiem kanalizācijas tīkliem ir vairāk nekā desmit metru.

Līdzfinansējums tiek piešķirts pieslēgumu ierīkošanai SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā. Pieslēgums ir kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas daļai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu.

Pretendentu uz līdzfinansējuma saņemšanu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir četri mēneši no paziņojuma publicēšanas dienas www.talsuudens.lv. Pieteikumu pieņemšanas beigu termiņš ir 1. jūlijs. Talsu novada pašvaldība pretendentam līdzfinansējumu piešķir tikai pie nosacījuma, kad ir pabeigta pieslēguma izbūve un iesniegti izmaksu apliecinoši dokumenti.

Pieslēguma izbūves termiņš ir noteikts seši mēneši no līguma parakstīšanas datuma.

Ar Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 16 un nolikumu “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” varat iepazīties mājaslapā www.talsuudens.lv sadaļā: “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”.

Pieteikšanās nosacījumi

 

SIA “Talsu ūdens”