Uz nākamo pilnvaru termiņu apstiprina SIA “Talsu ūdens” valdes locekli

Līdzšinējam SIA “Talsu ūdens” valdes loceklim Igoram Kudem 20. februārī beidzās pilnvaru termiņš. Pēc izvērtēšanas nolemts I. Kudi amatā apstiprināt arī uz nākamo pilnvaru termiņu līdz 2025. gada 20. februārim.

Izvērtējums veikts, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturto daļu un astotās daļas 1. punktu,

ņemot vērā Pārresoru koordinācijas centra vadlīnijas kapitālsabiedrības valdes locekļu kandidātu atlasei un izvērtēšanai, kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes un padomes locekļus. Valdes locekļa līdzšinējā darba kvalitāte vērtēta, ņemot vērā SIA “Talsu ūdens” iepriekšējā vidēja termiņa stratēģijā 2017.-2019. gadiem izvirzīto mērķu īstenošanas rezultātus, jaunās vidējā termiņa stratēģijas 2020.-2022. gadiem izstrādes un apstiprināšanas, procesu, kā arī kapitālsabiedrības ikgadējos darbības rezultātus.

Kude informēja, ka pēdējo trīs gadu laikā sabiedrība ir pārņēmusi savā pārraudzībā visu ūdenssaimniecību Talsu novadā, lai nodrošinātu vienotu pakalpojumu sniegšanu. Līdz ar to 2019. gadā tika izstrādāti jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, kas stājās spēkā šā gada 1. martā.

Nākamā perioda prioritātes ir vairākas. Būtisks jautājums ir dūņu, kas uzkrājas Pastendes notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, utilizēšanas iespējas. Šī ir valsts līmeņa problēma ar kuru saskaras lielākā daļa Latvijas ūdenssaimniecības uzņēmumu, tieši tāds pats stāsts ir attiecībā uz decentralizētās kanalizācijas reģistrācijas un uzskaites automātisko sistēmas izveidi, kas ir nākamā uzņēmuma prioritāte, kā arī ir nepieciešams apzināt aktuālo situāciju uzņēmuma apkalpotajās iestādēs ar tauku ķērājiem, šeit nepieciešams sakārtot arī normatīvo bāzi, kā kontrolēt uzstādīto iekārtu ekspluatāciju. Visas trīs prioritātes ir savstarpēji cieši saistītas un prasa kompleksu risinājumu. Jau šodien ir skaidrs, ka to sakārtošana prasīs ievērojamus finanšu kapitāla ieguldījumus.

SIA “Talsu ūdens” ir atvasinātas publiskās personas kapitālsabiedrība, kurā Talsu novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļu un tā darbojas uz deleģēšanas līguma pamata.

 

Inita Fedko