Apstiprina pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas

Talsu novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi mājokļu politikas vadlīnijas 2020.-2022. gadam, kas paredz turpmāko rīcību mājokļu politikas realizācijai pašvaldībā. Tādā veidā pakāpeniski varēs optimizēt pašvaldības dzīvojamo fondu un budžeta izdevumus tā apsaimniekošanai.

Tā kā pašvaldībā par jautājumiem, kas saistīti ar dzīvojamo fondu, ir iesaistītas vairākas institūcijas, līdz šim pilnvērtīgi un kompleksi nebija izvērtēta kopējā mājokļu situācija, kā arī pašvaldības īpašumā un valdījumā esošais dzīvojamais fonds un tā stāvoklis.

Lai izstrādātu mājokļu politikas vadlīnijas, darba grupa izpētīja situāciju mājokļu politikā Latvijā, izvērtēja tiesisko regulējumu un esošo situāciju Talsu novadā, saprotot, kāds ir pašvaldības atbalsts mājokļu jautājumu risināšanā un kādas ir iespējamās papildu metodes. Pilnvērtīgai situācijas izpētei pašvaldība aptaujāta gan uzņēmējus (48 respondenti), gan iedzīvotājus (640 respondenti), un sagatavoja rīcības plānu mājokļu politikas realizācijai.

Vadlīnijās ir noteiktas 19 rīcības, kas saistītas ar dalību valsts mājokļa politikas izstrādē, pašvaldības normatīvo aktu regulējuma uzlabošanu, saistīto pašvaldības institūciju darba pilnveidošanu un pašvaldības dzīvojamā fonda stāvokļa izvērtēšanu un uzlabošanu.

Izvirzītajām prioritātēm dots iespējamais risinājums, kā arī noteikti atbildīgie par rīcības tālāku virzību un īstenošanu. Prioritātes, kas jāpaveic gada laikā, ir vairākas: pašvaldības dzīvokļu izvērtēšanas kritēriju noteikšana un dzīvojamā fonda izvērtēšana, sadarbības modeļa starp pašvaldības iestādēm, SIA “Talsu namsaimnieks” un citām iesaistītajām iestādēm izstrāde, pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas paaugstināšana, atsavināmo dzīvokļu dokumentācijas sakārtošana, dzīvokļu komisijas nolikuma aktualizēšana, atsevišķu komisiju un nolikumu pārskatīšana, kā arī pašvaldības remontējamo dzīvokļu izvērtēšana.

Pašvaldības īpašumā visā novada teritorijā ir vairāk nekā 800 dzīvokļu. To uzturēšanas un remonta izdevumi rada papildus slogu pašvaldības budžetam, tāpēc viens no pirmajiem darbiem būs pašvaldības dzīvokļu izvērtēšana, lai noteiktu, vai tie nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai, vai nododami atsavināšanai.

Būtiski ir laika gaitā pārskatīt pašvaldības īres līgumus un dzīvokļu remontēšanas kritērijus, kā arī strādāt pie energoefektivitātes paaugstināšanas iespēju un sociālo dzīvojamo māju un dzīvojamo māju būvniecības nepieciešamības izvērtēšanas.

Talsu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2020.-2022. gadam
Uzņēmēju un iedzīvotāju aptaujas par mājokli Talsu novadā apkopojums

Inita Fedko