Monitoringa rezultāti Strautu ielā 13, Talsos

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības sastādīto un Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes apstiprināto monitoringa plānu Strautu ielai 13, Talsos, Talsu novada pašvaldība par monitoringa rezultātiem informē sabiedrību.

2019. gada 12. aprīlī un 25. jūlijā SIA “I.A.R.” veica gruntsūdens, grunts un virszemes ūdens analīžu ņemšanu Strautu ielā 13, Talsos, analīžu materiāla testēšanu un testēšanas pārskata sagatavošanu. Ģeoekoloģiskās izpētes laikā 2 urbumi novietoti dīķa austrumu malā, 1 urbums rietumu malā. Virsūdens paraugi ņemti lielajā dīķī un mazajā dīķī, kā arī divās vietās Dzelzupītē.


Analīžu ņemšanas vietas

Saskaņā ar testēšanas pārskatā izvērtētajiem gruntsūdens laboratorijas rezultātiem, rādītāji atsevišķās testēšanas pozīcijās pārsniedz mērķlielumu, neviens no testēšanas paraugiem nepārsniedz robežlielumu. Paaugstinātais N (slāpekļa) kopējais jonu daudzums un ĶSP daudzums skaidrojams ar teritorijā esošo intensīvāku organisko atkritumu sadalīšanos un lielāku nokrišņu daudzumu pavasara sezonā, kas izraisa gruntsūdeņu bagātināšanos ar slāpekli saturošajiem joniem.

Teritorijā  gruntsūdens un virsūdens nav piesārņoti – gruntsūdenī svins (Pb )un dzīvsudrabs (Hg) nepārsniedz mērķlielumu, iegūtās ķīmisko elementu vērtības ir zemākas par metodes noteikšanas robežu vai rezultāts atrodas intervālā starp metodes noteikšanas robežu un mazāko kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju. Dīķa un upes ūdens paraugos iegūtie rezultāti nepārsniedz robežvērtību un ir zemāki par metodes noteikšanas robežu vai rezultāts atrodas intervālā starp metodes noteikšanas robežu un mazāko kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju. Grunts paraugā svina Pb un dzīvsudraba Hg daudzums nepārsniedz A vērtību.

* Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma prasības.

** Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 9. pielikuma prasības.

*** Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumi Nr. 804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”.1.pielikuma prasības.

**** Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 1. pielikuma prasības (GVK – gada vidējā koncentrācija, MPK-maksimāli pieļaujamā koncentrācija)

***** Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumi Nr. 804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 6.pielikuma prasības

֍ noteikts in situ (uz vietas analīžu ņemšanas vietā)