Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29, Talsos, Talsu novadā

27. februārī

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu, Talsu novada pašvaldība paziņo, ka, pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2020. gada 24. februāra lēmumu Nr. 4-17e/1, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29, Talsos Talsu novadā (kadastra Nr. 8801 006 0116, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8801 006 0115).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir daļā teritorijas paredzēt degvielas uzpildes stacijas apbūvi. Detālplānojuma pasūtītājs un finansētājs ir nekustamā īpašuma Rīgas ielā 29 Talsos  īpašnieks SIA “RV-Brīvība”.

Detālplānojuma teritorija

Detālplānojuma uzsākšanas lēmums