Talsu Galvenās bibliotēkas pārbūve tuvojas nobeigumam!

Talsu novada pašvaldība 2016. gada 29. septembrī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju  un SIA “Vides investīciju fonds” noslēdza līgumu par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” Nr. EKII-2/11 īstenošanu.

Ēkas daļas pārbūve Talsu Galvenās bibliotēkas vajadzībām ir uzsākta 2018. gada augustā. Saskaņā ar 2017. gada 10. maijā noslēgto būvdarbu līgumu starp Talsu novada pašvaldību un pilnsabiedrību “Talsu statiskais spriegums”, būvdarbiem jau bija jābūt pabeigtiem līdz šī gada 12. maijam, bet tā kā bija jāveic izmaiņas būvprojekta būvkonstrukciju sadaļā un būvprojekta izmaiņu ekspertīzes,  tad būvdarbu termiņš tika pagarināts. Saskaņā ar  1. augustā noslēgto vienošanos starp Talsu novada pašvaldību un pilnsabiedrību “Talsu statiskais spriegums”, būvdarbi jāpabeidz līdz 20. septembrim.

Būvprojekta izmaiņu ekspertīžu veikšana ir  ietekmējusi būvkonstrukciju pasūtīšanas, izgatavošanas un uzstādīšanas laiku. Darbu aizkavēšanos ir radījuši arī materiālu piegādātāji, kas tirgus apstākļu dēļ ne vienmēr saistības spējuši izpildīt laikā, un arī nepiemērotie laikapstākļi, kas brīžiem ir traucējuši veikt  attiecīgos būvdarbus. Galvenie darbi, kas vēl veicami, ir saistīti ar jumta konstrukcijas un seguma izbūves pabeigšanu, fasādes apdari, iekšējo  un ārējo tīklu, sistēmu un apgaismojuma ierīkošanu, mēbeļu uzstādīšanu un ēkas apkārtnes labiekārtošanu. Neskatoties uz sarežģījumiem projekta īstenošanas gaitā, visi projektā iesaistītie darbu veicēji un Talsu novada pašvaldība šobrīd mobilizē visus spēkus, lai projekts tiktu īstenots veiksmīgi un noteiktajā termiņā, tas ir, līdz 29. septembrim!

Šī projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot esošas ēkas pārbūvi par zema enerģijas patēriņa ēku. Pēc projekta īstenošanas katru gadu Talsu Galvenās bibliotēkas ēka samazinās CO2 izmešus par 103 356 kilogramiem gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 012 632,64 eiro, no kurām Emisijas kvotu izsoles instrumenta finansējums ir 1 439 369,55 eiro.

Inga Grietēna,
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas
projektu vadītāja