Vienojas par metu konkursa priekšlikumu izstrādi divām multifunkcionālā kompleksa atrašanās vietām

Esošajam Talsu novada domes deputātu sasaukumam viena no iecerēm, lai veicinātu Talsu novada konkurētspēju Latvijā un nodrošinātu novada izaugsmi, ir bijusi multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecība. Kopš 2018. gada pie šī jautājuma virzīšanas strādājusi darba grupa, un, lai gan vienprātība nav bijusi par objekta iespējamo atrašanās vietu, 16. janvāra domes sēdē deputāti noteica pašvaldības īpašumā esošos zemes gabalus Ezera ielā 26, Ezera ielā 7 un Gravas ielā 17 par plānotā multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecības vietu, kam izstrādāt metu konkursa priekšlikumus.

2018. gada 25. oktobrī Talsu novada dome pieņēma lēmumu par multifunkcionāla sporta kompleksa būvniecību. Saskaņā ar pieņemto lēmumu tika veikta pašvaldības un citu zemes īpašumu apzināšana Talsu pilsētā atbilstoši multifunkcionālas būves vajadzībām. Kopumā darba grupa apskatīja 13 iespējamās būvniecības teritorijas Talsu pilsētā, ņemot vērā aptuveno nepieciešamo zemes platību. Padziļināti tika vērtēti trīs zemes īpašumi Talsu pilsētā – divi privātīpašumi un viens pašvaldības īpašums, galu galā par piemērotāko atzīstot pašvaldībai piederošo zemes gabalu Ezera ielā 26. Tomēr domes deputātu vairākuma atbalstu šis priekšlikums neguva, un līdztekus iespējamai būvniecībai Ezera ielā 26 tika minēti īpašumi arī Lielajā ielā 22 un Jaunatnes ielā 7.

2019. gada 16. maijā Talsu novada dome lēma turpināt projekta “Multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecība” īstenošanu un izstrādāt projektēšanas darba uzdevumu, lai uzsāktu tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi.

Pagājušā gada nogalē tika pabeigta projektēšanas uzdevuma izstrāde metu konkursam, ko veica SIA “Būves un būvsistēmas”. Darba procesā izveidotā darba grupa un pašvaldības speciālisti vairākkārtīgi tikās ar darba uzdevuma izstrādātājiem, kopīgi vērtējot labākos risinājumus un līdzšinējo pieredzi, nonākot pie secinājuma – vispirms uzsākt metu konkursa organizēšanu un norisi, un tikai pēc tam tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi, jo tad būs pieejami precīzāki aprēķini. Lai šo darbu paveiktu, bija nepieciešams noteikt precīzu kompleksa atrašanās vietu. Tomēr Talsu novada domes deputātu vidū par iespējamo objekta būvniecības vietu joprojām nebija vienprātības: ja iesākumā darba grupa piedāvāja vienu variantu, tas ir, Ezera ielā 26, tad deputāti lēmumprojektu papildināja ar vēl vienu kompleksa iespējamo adresi Ezera ielā 7 un Gravas ielā 17, kas ir esošā Talsu tirgus teritorija.
16. janvāra domes sēdē Talsu novada domes deputāti pieņēma lēmumu, kas nosaka pašvaldības īpašumā esošos zemes gabalus Ezera ielā 26, Ezera ielā 7 un Gravas ielā 17 par plānotā multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecības vietu metu konkursa priekšlikumu izstrādei.

Līdztekus darbam pie projekta, ir izskatīti arī iespējamie būvniecības finansējuma avoti. Speciālisti norāda, ka šobrīd vienīgā iespēja ir īstenot privātās publiskās partnerības pieeju, kas prasa investora piesaisti.

Inita Fedko