Informācija personām, kuras sniedz valsts finansēto asistenta pakalpojumu

  • Arī ārkārtējās situācijas laikā ir jāiesniedz atskaites par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu, jo tas ir pamats samaksas aprēķināšanai.
  • Atskaišu iesniegšana tiek organizēta attālināti, to var izdarīt pagastu pārvaldēs un Talsu pilsētā, Kareivju iela 7, ir izvietotas pastkastītes, uz kuras ir norāde Talsu novada Sociālajam dienestam, kurās var ievietot atskaites. Nepieciešamās veidlapas var saņemt pagastu pārvaldēs un Talsu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, vietā, kur izvietotas veidlapas iedzīvotājiem.
  • Par 2020. gada martā sniegto asistenta pakalpojuma atskaites pieņem no 1. aprīļa.
  • Atskaites aizpilda vienkāršotā veidā, apliecinājumi nav jāiesniedz, ja stundas, kas paredzētas līgumā nav iespējams izmantot ārkārtas situācijas dēļ tam paredzētajam mērķim.
  • Asistenta pakalpojuma stundas pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas , t.i. no š.g. 1.-11.martam ir uzskaitāmas un apmaksājams atbilstoši personai piešķirtajiem pasākumiem, līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteiktajā kārtībā.
  • Ja ārkārtas situācijas dēļ personai nav iespēju izmantot līgumā paredzētos pasākumus, tad asistentam apmaksa tiek aprēķināta, ņemot vērā iepriekšējo trīs kalendāro mēnešu vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu.
  • Ja ārkārtas situācijas laikā personai beidzas asistenta pakalpojuma saņemšana, tas NETIEK pagarināts automātiski. Asistenta pakalpojuma piešķiršanas nosacījumi nemainās un sociālā dienesta pienākums saskaņa ar ministru kabineta noteikumu Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā” 8.un 9. punktu joprojām ir izvērtēt personu un lemt par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
  • Transporta izdevumus asistenta pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros ārkārtējās situācijas laikā var apmaksāt tikai 942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā” 1.pielikuma 1. līdz 6.punktā (ieskaitot) minēto pasākuma īstenošanai, ja asistents var APLIECINĀT asistenta pakalpojuma sniegšanu un transporta izmantošanu.
  • Ja pakalpojums izmantots sociālās iekļaušanas pasākumiem vai brīvajam laikam (7.pasākums) ārkārtējās situācijas laikā – TRANSPORTA IZDEVUMI NETIEK APMAKSĀTI!
  • Informācija par asistenta pakalpojumu – mob. 25410997 vai rakstot uz e-pastu: zane.pratina@talsi.lv.