Izmēģinājumprojekts tuvojas noslēgumam

Šonedēļ noslēgsies Labklājības ministrijas un Talsu novada Sociālā dienesta īstenotais izmēģinājumprojekts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kura laikā no 2018. gada 3. septembra līdz šī gada 30. septembrim Talsu novadā desmit ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti bija iespēja saņemt dažādus Sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Izmēģinājumprojekts, kura laikā bērniem ar invaliditāti tika nodrošināti dažādi sociālie pakalpojumi, tuvojas noslēgumam. Izmēģinājumprojektu kopš 2018. gada septembra īstenoja Labklājības ministrija sadarbībā ar 10 Latvijas pašvaldībām t.sk., Talsu novada pašvaldību,  izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Tā mērķis bija izmēģināt jaunu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu – individuālā budžeta modeli.

2019. gada 22. septembrī notika noslēguma vajadzību izvērtēšana, kurā speciālistu komanda informēja ģimenes par vēlamajām aktivitātēm pēc izmēģinājumprojekta, ņemot vērā bērna funkcionēšanas spējas un iepriekš izvirzīto mērķu sasniegšanas progresu. Vajadzību izvērtēšanas rezultāti tiks izmantoti, lai vērtētu izmēģinātā mehānisma efektivitāti.

2019. gada 9. oktobrī Talsos notiks tikšanās ar izmēģinājumprojektā iesaistītajām ģimenēm, lai uzklausītu vecāku viedokli par izmēģinājumprojekta norisi, par to, kas strādāja labi un kas varēja būt citādāk.

Līdz 2019. gada 18. oktobrim tiks izvērtēti izmēģinājumprojekta rezultāti Talsu novada pašvaldībā un izstrādāti un sagatavoti priekšlikumi turpmākai sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Projekts kopumā palīdzējis visām tajā iesaistītajām ģimenēm – uzlabojusies gan bērnu, gan vecāku dzīves kvalitāte – tas nebūtu bijis iespējams bez vecāku aktīvas līdzdalības izmēģinājumprojekta īstenošanā. Atbalsta plānos iekļautie sociālie pakalpojumi devuši būtiskus bērnu funkcionālā stāvokļa uzlabojumus, un sakārtota gan vecāku, gan bērnu psihoemocionālā stabilitāte.

Bērnu un vecāku vajadzību izvērtēšanu, kopumā trīs – visa projekta laikā,  veica SIA “Rīgas veselības centrs” profesionālu speciālistu komanda, kuru vadīja ārsts – rehabilitologs kopā ar izmēģinājumprojekta sociālo darbinieku, un projekta sasniegtie rezultāti ir gan izvērtēšanas komandas, gan sociālo pakalpojumu sniedzēju, gan vecāku un bērnu kopējs darbs gada garumā.

Labklājības ministrijas projekta komanda jau šobrīd saka paldies visiem, kuri iesaistījās izmēģinājumprojektā, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu mehānisma veidošanā! 

Izmēģinājumprojekts tiek īstenots ESF projekta Nr. 9.2.2.2/16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.