Palielina ienākumu līmeni maznodrošinātā statusa ieguvējiem

Cilvēkiem, kuri ieguvuši maznodrošinātās personas statusu, ļoti nozīmīgi pamatvajadzību īstenošanai ir pieejamie atvieglojumi un arī sniegtais atbalsts. Līdz šim maznodrošinātās personas statuss bija saistīts ar konkrētu ienākumu summu, kas piesaistīta valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai, tomēr tas radīja situācijas, kad pēc pensiju indeksācijas daļa cilvēku vairs nekvalificējās maznodrošinātās personas statusam, tādējādi vairs nesaņemot palīdzību. Lai šādas situācijas novērstu, Talsu novada dome apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā”.

Talsu novada Sociālā dienesta vadītāja Dace Zeļģe informēja, ka saistošajos noteikumos mainīti noteiktie ienākuma līmeņi, lai ģimenei (personai) noteiktu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu. Vairs netiek norādīts noteiktas summas apmērs, bet gan tās apmērs procentuāli no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Tādā veidā ir palielināts ienākuma līmenis maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa saņemšanai noteiktām mērķgrupām – vientuļam pensionāram vai invalīdam, kopā dzīvojošiem pensionāriem vai invalīdiem un ģimenēm, kur viena no personām ir darbspējīgā vecumā, kuras nav atzītas par trūcīgu.

“Pēc pensiju indeksācijas lielai daļai ģimeņu, kurām tika sniegts atbalsts un atvieglojumi kā maznodrošinātai ģimenei, pensijas pieauguma dēļ tas vairs nebija pieejams. Ģimeņu labklājība nebija būtiski uzlabojusies un ikviens mūsu novadā sniegtais atbalsta mehānisms šiem cilvēkiem bija ļoti svarīgs tieši pamatvajadzību apmierināšanai. Lai šiem cilvēkiem saglabātu vismaz iepriekšējo dzīves kvalitāti, bija nepieciešams paaugstināt ienākuma līmeņa kritērijus maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai,” paskaidroja D. Zeļģe.

Tagad noteikts, ka maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss ir pieejams:
1) vientuļam pensionāram vai invalīdam, vai valsts sociālā nodrošinājuma saņēmējam, kuram nav likumīgu apgādnieku, kurš saņem vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju un kura vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 75% no valstī noteiktā minimālās darba algas, un ja ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi;
2) ja visi ģimenes locekļi ir vecuma vai invaliditātes pensijas, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji un viņu ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 65% no valstī noteiktās minimālās darba algas, un ja ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi;
3) ja kāds no ģimenes locekļiem (persona) ir darbspējīgā vecumā un to vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas, un ja ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu grozījumu izpildi, kas stājušies spēkā 18. jūlijā, būs nepieciešami aptuveni 60 000 eiro, kas tiks rasti pašvaldības budžetā.

Inita Fedko