Talsu novada domes sēdē skatīts jautājums par Bāriņtiesu

16. jūlija Talsu novada domes sēdē tika skatīts jautājums par Talsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Jolantas Feldmanes un viņas vietnieces Aijas Staškovas-Ciemītes atstādināšanu no amata uz laiku līdz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Talsu novada Bāriņtiesas darbības pārbaudes pabeigšanai un lietas apstākļu noskaidrošanai. Talsu novada pašvaldība jau informējusi, ka publiski plaši izskanējusi informācija par Talsu novada Bāriņtiesas darba un iesaistes kvalitāti situācijā, kādā nonākusi ģimene no Sabiles: divi bērni, kuri kādu laika periodu dzīvoja Latvijā, pēc Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmuma un Rīgas apgabaltiesas lēmuma, un sprieduma piespiedu izpildes, ko veica Zvērināts tiesu izpildītājs, tika nogādāti atpakaļ Apvienotajā Karalistē viņu patstāvīgajā dzīvesvietā.

Talsu novada pašvaldībā 8. jūlijā tika saņemts deputātes Ingas Gluzdas pieprasījums par Talsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Jolantas Feldmanes un viņas vietnieces Aijas Staškovas-Ciemītes atstādināšanu no amata saistībā ar šo lietu, kā arī ar citām sūdzībām par Talsu novada Bāriņtiesas darbu.

Domes sēdē piedalījās VBTAI bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore Valentīna Gorbunova, kā arī lietā iesaistītās ģimenes pārstāvji.

Talsu novada pašvaldība jau informējusi, ka tiesības detalizēti iepazīties ar visiem lietas materiāliem ir konkrētā administratīvā procesa dalībniekiem, prokuroram un Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvim. Tieši tāpēc pašvaldība 7. jūlijā gan rakstiski, gan klātienē vērsās VBTAI, lūdzot izvērtēt Bāriņtiesas darbību.

VBTAI bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore Valentīna Gorbunova informēja, ka 14. un 15. jūlijā veiktas pārbaudes, nejaušības kārtā izskatot 32 lietas. Pašvaldība tiks iepazīstināta ar inspekcijas veikto izvērtējumu, kas ietvers arī secinājumus par Bāriņtiesas darbu.

Diskutējot par konkrēto gadījumu, V. Gorbunova uzsvēra, ka attiecīgā situācija ir divu pilngadīgu personu strīds, kas skar saskarsmes un aizgādības tiesības un ko personas nav varējušas atrisināt pašas, tāpēc konflikta risināšanā iesaistīta tiesa.

Saskaņā ar Hāgas konvenciju Vidzemes priekšpilsētas tiesa pieņēma lēmumu atgriezt bērnus viņu mītnes zemē Anglijā. Tieši Lielbritānija ilgus gadus ir bijusi bērnu patstāvīgā dzīvesvieta, tāpēc vienam no vecākiem nebija tiesību bez otra vecāka piekrišanas viņus aizvest uz Latviju.

Lemt par aizgādības jautājumiem var tikai tā valsts tiesa, kura atzīta par bērnu patstāvīgo dzīvesvietu, kas šajā gadījumā ir Apvienotā Karaliste. Šī tiesas sēde Apvienotajā Karalistē notiks 22. jūlijā.

Pēc Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmuma vecākiem bija dots mēnesis laika, lai tiesas spriedumu izpildītu labprātīgi, kā arī vecāki tika informēti, ka tiesas sprieduma neizpildes gadījumā tiks piemērota sprieduma piespiedu izpilde. Vecākam, kurš tagad dzīvo Latvijā, bija tiesības kopā ar bērniem atgriezties Apvienotajā Karalistē, sagaidīt šīs valsts tiesas spriedumu, kas lems par bērnu dzīvesvietas noteikšanu, un pēc tam to izpildīt, tā mazinot bērnu emocionāli traumējošos apstākļus.

Diskutējot par Bāriņtiesas iesaisti šajā procesā, VBTAI norādīja, ka lēmumu par atgriešanu Apvienotajā karalistē pieņēma tiesa, savukārt sprieduma izpilde ir tikai  zvērināta tiesu izpildītāja kompetencē. Zvērināts tiesu izpildītājs var pieaicināt Bāriņtiesas pārstāvjus, kas arī tika izdarīts, tomēr par procesa izpildi atbildīgs ir tieši zvērināts tiesu izpildītājs. Savukārt tiesa, vērtējot lietas apstākļus, nebalstās tikai uz Bāriņtiesas sniegto informāciju, tā izvērtē visus pieejamos pierādījumus.

Bērnu tēvam joprojām ir tiesības sadarboties ar Lielbritānijas iestādēm, sniedzot visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

VBTAI pārstāve uzsvēra, ka šajā lietā iesaistītās institūcijas rīkojušās saskaņā ar normatīvo regulējumu.

Bāriņtiesu likuma 13.panta pirmā daļa nosaka, ja bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis rīkojies prettiesiski vai nolaidīgi, attiecīgās pašvaldības dome viņu var atstādināt no amata līdz lietas apstākļu noskaidrošanai.

Talsu novada domes deputātu vairākums neatbalstīja J. Feldmanes un A. Staškovas-Ciemītes atstādināšanu no amata, uzsverot, ka šis jautājums tiks skatīts kontekstā, kad pašvaldība saņems VBTAI gala izvērtējumu par Talsu novada Bāriņtiesas darbības kvalitāti un atbilstību.

Inita Fedko