Uzlabo situāciju pansionātā “Lauciene”

Februārī Talsu novada vadība tikās ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu situāciju pansionātā “Lauciene”. Iepriekš iestādes izvērtējumu ministrijai bija devis Sociālais dienests, savukārt pēc tā Labklājības ministrija sagatavojusi savus ieteikumus pansionāta darba uzlabošanai.

Jau februāra sākumā Talsu novada domes deputātu vairākums amatā apstiprināja pansionāta “Lauciene” direktoru – šī amata vieta bija vakanta no oktobra beigām, bet tagad pienākumus veic Ilgonis Leišavnieks. I. Leišavnieks agrāk bijis valsts sociālā aprūpes centra “Zemgale” direktors.

Labklājības ministrija atzinīgi novērtējusi Talsu novada pašvaldības budžetā atvēlēto finansējumu pansionātam “Lauciene”. Tas paredzēts gan iestādes saimnieciskā un tehniskā stāvokļa uzlabošanai, gan arī veselības apdrošināšanas darbiniekiem nodrošināšanai. Labklājības ministrija izteikusi vairākus ieteikumus, ko gan pašvaldība, gan pati iestāde varētu darīt, lai uzlabotu pansionāta sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Ministrija pašvaldībai ieteikusi sniegt atbalstu jaunajam pansionāta “Lauciene” vadītājam ikdienas darbā, komandas saliedēšanā un krīzes situācijas mazināšanā; izvērtēt iespēju samazināt klientu skaitu vai palielināt darbinieku amata vietu skaitu, palielinot sociālo rehabilitētāju un aprūpētāju amatu skaitu un nosakot kvalifikācijas prasības; sniegt materiāli tehnisko atbalstu telpu remontiem un inventāra atjaunošanai; nodrošināt pakalpojuma kvalitātes uzraudzību.

Savukārt pansionāta vadībai ir ieteikts nodrošināt klientu aprūpes procesa uzraudzību, nosakot atbildīgās personas un konkrētus uzraudzības pasākumus; nodrošināt pilnvērtīgu starpprofesionālās komandas darbu; aprūpētāju un medicīnas māsu žurnālos veikt ierakstus par klientu veselības stāvokļa izmaiņām, rekomendācijām, noteiktām manipulācijām un to izpildes gaitu; noteikt dežūržurnālu glabāšanas laiku un kārtību par klientu pastaigu uzskaiti, uzraudzību un informēšanas kārtību klientu nesaskaņotas prombūtnes gadījumos; izvērtēt darbinieku mācību nepieciešamību un nodrošināt darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumus.

I. Leišavnieks atklāj, ka iestāde saņēmusi divus pārbaudes aktus: vienu no Veselības inspekcijas, bet otru no Labklājības ministrijas. Daļa no ieteikumiem ir jau veiksmīgi izpildīta, bet daļai no tiem turpinās ieviešana. “Iepriekšējā pansionāta vadība nebija sēdējusi, rokas klēpī salikusi, bet bija reaģējusi un sākusi darbu ieteikumu ieviešanai. Janvārī noslēgts atbilstošs līgums ar ģimenes ārstu, kur iekļauta informācija arī par aizvietojošo ārstu. Veidojam praktiskās shēmas klientu uzskaitei katru dienu, saskaitīšana vēlu vakarā nav risinājums, turklāt jāņem vērā arī klientu ieradumi un iespējamās risku grupas. Izstrādāts kontroles mehānisms ēdināšanas procesam. Šādu shēmu veidošana prasa laiku, lai tās saprotami nodefinētu,” pastāstīja I. Leišavnieks. Runājot par pansionāta tālāko attīstību – samazināt klientu skaitu vai palielināt darbinieku skaitu – direktors uzsvēra, ka svarīgi ir saprast, kurš ir ekonomiski izdevīgākais variants.

“Palielināt darbinieku skaitu bez izmaksu korekcijām ir diezgan nereāli. Samazinot klientu skaitu, kritīsies kopējie ieņēmumi. Jāsaprot, kādas izmaksas varam samazināt,” paskaidroja pansionāta “Lauciene” direktors, atklājot, ka darbs pie iestādes iekšējās kārtības sakārtošanas un tālākās attīstības turpināsies.

Inita Fedko