Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība personām, kuras cietušas no vardarbības

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību piešķir

Kam?

Personām*, kas pēkšņi nonākušas īpašā situācijā, ko izraisījuši būtiski no personas neatkarīgi apstākļi – persona cietusi no vardarbības, kā rezultātā pati nespēj īstenot savu tiesību aizsardzību.

Kādā jautājumā? 

  • lai vērstos tiesā ar pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību; pārsūdzētu tiesas lēmumu par pieteikuma noraidīšanu/daļēju noraidīšanu; pārsūdzētu tiesas lēmumu, ar kuru apmierināts pieteikums par pagaidu aizsardzības līdzekļa atcelšanu vai aizstāšanu;
  • lai izšķirtu civiltiesiska rakstura strīdu (t.sk. celtu prasību tiesā, ja ir pieņemts lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību**).

Nodrošināšanas kārtība

Iesniegums juridiskās palīdzības pieprasījumam (veidlapa) jāiesniedz kā e-dokuments (jpa@jpa.gov.lv), jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi.

Iesniegumā:

  • apraksta radušos situāciju (ja tādi ir, pievieno dokumentus par vēršanos policijā vardarbības draudu dēļ vai arī norāda tiesas lēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību datumu un lietas numuru);
  • norāda, kādā jautājumā un kāda juridiskā palīdzība nepieciešama.

Juridiskās palīdzības administrācija

  • izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu;
  • norīko juridiskās palīdzības sniedzēju.

Informāciju par iesnieguma aizpildīšanu var saņemt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, sociālajos dienestos, kā arī interneta vietnē www.jpa.gov.lv.

* laulātie, partneri, seniori.
** pagaidu aizsardzība pret vardarbību pieļaujama prasībās par laulības neesamību vai šķiršanu, prasījumos personisku aizskārumu dēļ, prasībās par uzturēšanas līdzekļu piedziņu, prasībās par pušu kopīgā mājokļa dalīšanu, kurā tās dzīvo vienā mājsaimniecībā, vai tā mājokļa lietošanas kārtības noteikšanu, kurā puses dzīvo vienā mājsaimniecībā, un lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām.